Vedtægter for N/F Råmosen

 

§ 1. Foreningen, der af Ballerup kommune har lejet det af (matr. Nr.) e5 a og 3 b Ågerup by, Pederstrup, bestående af nyttehaver, har til formål at administrere og forvalte de indenfor det af foreningen, til nyttehaver, lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, hovedaftalen for lejemålets indgåelse indeholder.

Foreningen skal ligeledes sikre, at de bestemmelser af offentlig karakter, som er, eller måtte blive pålagt området, overholdes og respekteres af foreningens lejere/medlemmer.

 § 2 Medlemmer

Borgere i Ballerup kommune, samt en mindre procentdel udensogns borgere, fastsat af bestyrelsen og Ballerup Kommune, kan blive lejere/medlemmer af foreningen. Optagelse som lejer/medlem skal ske, efter godkendelse af bestyrelsen, senest samtidig med, at den pågældende får stillet en nyttehave til rådighed i N/F Råmosen.  Ved evt. fraflytning fra kommunen, skal kontrakten godkendes igen.

Et medlem er pligtig til selv at gøre brug af nyttehaven, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægts § 7.

§ 3 Kapitalindskud og hæftelse

Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud (depositum), hvis størrelse fastlægges på baggrund af den samlede medlemskapitals størrelse, således som denne fremgår af foreningens regnskabsaflæggelse primo regnskabet i det år, hvori optagelse finder sted. Ved udtræden af foreningen frigør denne det omhandlede kapitalindskud, dog først efter, at det udtrædne medlem har afholdt alle de med medlemsskiftet forbundne omkostninger med et beløb, som nærmere kan fastsættes af foreningen.

Før udtræden, skal enhver forfalden ydelse til foreningen, være berigtiget fra det udtrædende medlems side.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

Kapitalindskuddet kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution for det pågældende medlems private gæld, der er foreningen og nyttehavelejemålet uvedkommende.

§ 4 Lejeafgift

N/F Råmosen skal betale en årlig lejeafgift til Ballerup kommune. Årslejen for det fulde nyttehaveareal fastsættes af Ballerup kommune i overensstemmelse med § 3 stk. 3, jfr. Stk. 2 i lejeaftalen mellem foreningen og Ballerup kommune, hvoraf ethvert medlem har modtaget kopi ved indmeldelse i foreningen.

Herudover betales et årligt kontingent til drift af foreningen og området. Kontingentet for den enkelte havelod fastsættes af foreningens øverste myndighed – generalforsamlingen – ud fra de budgetter, som af foreningens bestyrelse forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 § 5 Havens vedligeholdelse m.m.

Lejeren af en nyttehave er pligtig til at holde denne i en ordentlig og sømmelig stand, ligesom lejeren er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelige, som bestyrelse eller generalforsamling eller den offentlige myndighed m. fl. måtte fastsætte.

 § 6 Ordensbestemmelser m.m.

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser, medlemmers lejekontrakter m.m., som skal være gældende inde for det af foreningen administrerede område.

Ballerup kommune skal godkende foreningens regler og love, samt en standardformular, som skal bruges ved udlejning af hver enkelt havelod.

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i så fald skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse snares efter.

§ 7 Udlejning m.m.

Lejeren af en nyttehave må ikke uden foreningens samtykke overlade brugen af haven til andre end medlemmer af sin husstand, hvad enten dette sker med eller uden vederlag til lejeren.

Overtrædelse af denne bestemmelse giver bestyrelsen ret til at gøre brug af lejekontraktens § 4 stk. b.

 § 8 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende punkter

1)   Bestyrelsens beretning

2)   Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning

3)   Forelæggelse af driftsbudget m.m. til godkendelse, herunder forslag om fastsættelse af kontingent for indeværende år

4)   Forslag til behandling

5)   Valg til bestyrelse og revision

6)   Eventuelt

 § 9 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, eller på mail, efter lejers elektroniske tilmelding, til N/F Råmosens register, med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag skal være til afhentning i opslagskasserne og lagt på N/F Råmosen’s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan kun udarbejdes ændringsforslag til de på dagsordenen optagne forslag.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og et myndigt husstandsmedlem.

Hver nyttehave, d.v.s., hvert medlem, tildeles 1 stemme. Et medlem kan i tilfælde af fravær kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 11 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettede ved simpelt flertal.

§ 12 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen.

§ 13 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte, medens bestyrelsen på et konstituerende møde vælger såvel næstformand som sekretær m.v.

Der kan vælges én ikke Ballerup borger til bestyrelsen dog ikke posten som formand.

Generalforsamlingen vælger yderligere en eller flere suppleanter.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges medlemmer.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan dog kun vælges én person fra samme husstand. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være nært beslægtet.

Valg til bestyrelsen er henholdsvis 2 og 1 årige.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Det samme gælder, hvis et bestyrelsesmedlem uden lovlig grund og uden at meddele sit fravær udebliver fra 3 indkaldte møder i træk.

Kan bestyrelsen i tilfælde af en eller flere medlemmers fratræder på en og samme gang ikke suppleres op igennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

 § 14 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori han/hun eller en af ham/hendes beslægtet person er impliceret, af hensyn til de særinteresser, der kan ligge i sagen.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 15 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflerhed.

Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

§ 16 I alle forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Medlemmernes deposita: for at hæve dette beløb kræves 6 underskrifter: formand, kasserer, 2 øvrige medlemmer og 2 bilagskontrollanter.

§ 17 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

Foreningens nettoformue – d.v.s. medlemskapitalen – skal ikke alene fremgå af årsregnskabets indhold, men det skal også anføres efter hvilket kriterium, det enkelte medlems anpart i den samlede nettoformue er opgjort.

Denne anpart har relation til nærværende vedtægts § 3.

 

 § 18 For en periode af 2 år ad gangen vælger generalforsamlingen ud af sin midte 2 bilags kontrollanter og 2 bilagssuppleanter. Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab m.m. og føre protokol over de bemærkninger m.m., som revisionsarbejdet giver anledning til.

Bilagskontrollanterne skal ved årsafslutningen påtegne det aflagte årsregnskab og herunder over for foreningens medlemmer attestere, at beholdningernes tilstedeværelse er konstateret og befundet i orden.

Endvidere, at årsregnskabets indhold er i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

Det reviderede årsregnskab samt forslag til driftsbudget m.m. udsendes til medlemmerne, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Efterfølgende sendes det reviderede regnskab, budget sammen med referat fra generalforsamlingen til Ballerup kommune.

§ 19 Opløsning

Opløsning ved likvidation m.m. forestås af 2 likvidatorer, der vælges på generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden m.m. deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til kapitalindskud m.m. jævnfør vedtægtens § 3.

Således vedtaget på den konstituerede generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamling 30.09.2021