ORDENSREGLER N/F RÅMOSEN 2022

 Supplerende bestemmelser er markeret med kursiv skrift 

§1 Generelle bestemmelser

§ 1.1 Området er i henhold til lokalplan 032, udlagt til nyttehaver/fritidshaver og offentligt grønt område. Foreningens lejere skal til enhver tid efterleve de i lokalplanen angivne bestemmelser.

§ 1.2 Det er enhver lejers pligt at drage omsorg for, at lejers familie, såvel som lejers gæster i deres adfærd er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, ordensregler og øvrige bestemmelser. Gæster og lejere må således ikke ved støjende, truende, voldelige eller på anden måde udøve generende adfærd eller være til fare og ulempe for andre, der befinder sig i området. Det er ligeledes enhvers lejers pligt at oplyse sit havenummer på forespørgsel af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ved overtrædelse af ovenstående, omgående lade lejemålet ophøre ved eksklusion.

§ 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 og 14.00, i havesæsonen, fra d. 01.04. - 31.10. 

§ 1.2.2 Det påhviler til enhver tid den enkelte lejer at holde sig á jour, med ændringer i ordensreglerne. De findes på hjemmesiden eller kan afhentes i Foreningshuset i kontortiden. 

§ 1.2.3 Rygning er forbudt på foreningens toiletter.

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen.

Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af-/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, efter aftale med bestyrelsen, at køre på græsstierne, såfremt det i øvrigt sker uden at stierne lider skade derved.  Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Undtaget er medlemmernes trailere, der er registreret på kontoret. Trailerne skal være tomme, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt.

§ 1.4 Hunde skal holdes i snor på hele foreningens område, også i haverne.

            Efterladenskaberne skal omgående fjernes.

§ 1.5 Ridning uden for veje og stier er ikke tilladt.

§ 1.6 Overnatning i området er ikke tilladt.

§ 1.7 Oplagring på og uden for havelodderne må ikke finde sted, herunder trailere.

§ 1.7.1 N/F Råmosens genbrugsplads er kun beregnet for medlemmer der ikke har bil. 

§ 1.8 ”Udensogns boende lejere” kan kun bestride én tillidspost, som bestyrelsesmedlem i foreningen, dog ikke posten som formand.

§ 1.9 Ved brug af grill i haveforeningen må der kun anvendes kul og briketter.

             Der må under ingen omstændigheder bruges træ, brænde og brædder.

§ 2 Haveloddernes anvendelse

§ 2.1 Havelodderne må kun anvendes som nyttehave/fritidshave. De skal til enhver tid være dyrket og holdes på en ansvarlig måde. Det påhviler lejerne, at sikre planterne mod sygdomme og skadedyr. I givet fald, påhviler det lejer at bekæmpe plantesygdomme og skadedyr i henhold til gældende love og bestemmelser. Bestyrelsen kan udstede konkrete påbud til lejer. Manglende opfyldelse heraf, vil kunne udløse gebyrkrav, i medfør af ordensreglerne pkt. 7.2.D.

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø fra ukrudt, således, at haverne fremstår respektable. Haveloddet skal bekæmpes for invasive arter, herunder bjørneklo, japansk- og kæmpepileurt samt gyldenris. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i § 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

§ 2.3 Haveaffald af formuldende karakter, skal henlægges i egen kompostbeholder/kasse i egen have. Alt andet skal fjernes fra området på anden måde. 

§ 2.4 Den enkelte lejer skal sørge for, at der til enhver tid, er anbragt et skilt i haven, der tydeligt angiver haveloddets nummer. Såfremt der ikke forefindes nummer på loddet, kan bestyrelsen opsætte et nummer. Lejer vil blive afkrævet et beløb på kr. 500,00 som straks forfalder til betaling.

§ 2.5 Hæk mellem 2 havelodder skal plantes i skel og skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse til do.  

§ 2.5.1 Hegn mod stier og fællesarealer, skal plantes 0,30 m. fra skel op mod stier og læbælter. Hegnet skal holdes klippet, så det ikke vokser ud over skellinjen.

§ 2.5.2 Den enkelte lejer skal holde fælles stiarealer ud fra eget havelod, samt i en afstand af min. 0,40 m. fra skellinjen mod læbælter og veje.

§ 2.5.3 Asbestholdige materialer, herunder gamle eternitplader, må ikke anvendes på området. 

§ 2.6 Træer skal plantes mindst 2 m. fra naboskel, og på en sådan måde at de ikke med tiden giver skygge på nabogrunden. Vækster, der enten er krybende, eller har krybende rødder skal plantes 1 m. fra naboskel. Planter og buske inden for 2 m. fra naboskel må max. have en højde på 1,2 m. Det påhviler principielt enhver lejer at sikre, at planter og rødder ikke kan krybe ind til naboen.   

§ 2.7 Da Ballerup er en grøn kommune, må afbrænding ikke finde sted.

§ 2.8 Vandingsregler.     

§ 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:     

  • Slangen skal holdes i hånden, når der vandes              
  • Der må ikke benyttes turbine eller lignende 
  • Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15:00
  • Der må max. vandes én time pr. døgn
  • Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer         
  • Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer
  • Der må ikke vaskes bil
  • Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves
  • Der må ikke vandes græsplæne
  • Såfremt, der i en periode, kom.m.er offentligt vandingsforbud, skal dette følges. I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte, gøres pkt. 7.2.A gældende

§ 2.8.2 Alle standere/slanger tilhører N/F Råmosen. Der må ikke foretages ændringer på de koblinger/standere og ventiler uden forudgående aftale med bestyrelsen. Der må ikke være rør og slangeforbindelser til udekøkkener, brusere, huse, drivhuse m.m. som ikke er synligt frakoblet efter endt brug.

Cisterne vanding i drivhuse tillades dog, hvis de er udført med lovlige ventiler og materialer samt vandstopsikring.

§ 2.8.3 Det er tilladt at opsætte soppebassin på max. 400 liter.

§ 2.9 Hvis en lejer får leveret gødning, grus eller lignende, må dette max. henligge ét døgn uden for eget havelod.

Duegødning og andre gødningstyper med foderrester er ikke tilladt.

Levering af naturgødning, må kun finde sted inden d. 1. maj eller efter d. 15. september, på grund af lugtgenerne.

§ 3 Bebyggelse m.m.

Kontakt altid bestyrelsen før du starter!

§ 3.0.1 Huse, skure, læskærme m.m. skal løbende vedligeholdes.

§ 3.1 Der må kun bygges, et af de af kommunalbestyrelsen godkendte huse.

§ 3.1.1 På 300 m2 havelodder må der kun bygges følgende:

Gammel hustype på 12 m2 (Bilag 1) eller ny hustype på 12,7 m2 (Bilag 2 – Abrå gæstehytte) i byggezone A, suppleret med sidemonteret redskabsskur på 1 m2 (Bilag 3) (1,5 m B x 0,7 D x 1,8 H) samt et hønsehus på 2 m2, med en højde på 1,2 m i byggezone B.     

Eller

Ny hustype på 9 m2 (Bilag 4 – Lille Villa fra Bauhaus) i byggezone A, suppleret med et redskabsskur på 3,6 m2, suppleret med sidemonteret redskabsskur på 1 m2, (Bilag 5 – Bauhaus) i byggezone B, samt et hønsehus på 2 m2 med en højde på 1,2 m i byggezone B.

Eller

Ny hustype 10,5 m2 (Bilag 10 – Lille Villa 35, Arizona) i byggezone A, suppleret med sidemonteret redskabsskur på 1 m2 (Bilag 3 – L 1,5 x B 0,7 x H 1,8), samt et hønsehus på 2 m2, med en højde på 1,2 m i byggezone B.

Eller

Ny hustype på 9 m2 (Bilag 6 – Ganløsehus) i byggezone A, suppleret med eller et redskabsskur på 3,6 m2, med en højde på 1,2 m i byggezone B.   

Eller

Gammel hustype på 7 m2 (Bilag 7 – ”Svanehus”) i byggezone A, suppleret med et 5 m2 drivhus eller et redskabsskur på 3,6 m2 (Bilag 5 – Bauhaus) byggezone B, samt et hønsehus på 2 m2, med en højde på 1,2 m i byggezone B.

Eller

Redskabsskur på 3,6 m2 (Bilag 5 – Bauhaus) i byggezone B, eventuelt suppleret med et 8 m2 drivhus i byggezone B, samt et hønsehus på 2 m2, med en højde på 1,2 m i byggezone B.

Eller

Redskabsskur på 3,6 m2 (Bilag 5 – Bauhaus) i byggezone B, eventuelt suppleret med et 9,9 m2 drivhus i byggezone B.

På 200 m2 havelodder må der kun bygges følgende:

Liggende redskabskasse, samt et drivhus på 7 m2.

§ 3.1.2 Tegning og placeringsplan til hus og/eller drivhus, samt hønsehus skal forelægges bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.

§ 3.1.3 Hus og/eller drivhuse samt hønsehuse skal placeres inden for de angivne byggezoner (Bilag 8).

§ 3.1.4 Tagrender tillades opsat på huse og skure, såfremt tagvandet udnyttes til havebrug.

§ 3.1.5 Husene skal males i jordfarver. Farvetavlen forefindes i Foreningshuset.

§ 3.1.6 Drivhus skal opføres i aluminiumsprofil og glas.

§ 3.2 Opsætning af læskærme, kan finde sted på alle havelodder. De skal være af træ og må max. have en højde på 1,2 m. Læskærme skal males i jordfarver og placeres mindst 2 m. fra skellinjen.

§ 3.2.01 Opsætning af havelåger, kan finde sted på alle havelodder. De skal være af træ og må max. have en højde på 1,2 m. Havelågerne skal males i jordfarver.

§ 3.3 I alle haver kan der opsættes redskabskasse på max. 0,6 x 0,6 x 2,4, som skal males i jordfarver. Eventuelle redskabskasser skal placeres mindst 0,5 m fra skellinjen.

§ 3.4 I alle haver skal der placeres en kompostbeholder/kasse i zone B, som skal være placeret mindst 0,5 m fra havens grænse, og således, at nabogener undgås.

§ 3.5 Mistbænke, højbede og lignende må max. være 0,8 m i højden, samt min. 0,5 m. fra skel.

§ 3.5.1 Trampoliner og gyngestativer skal placeres inden for byggezone B. max 2 meter i diameter og skal være nedgravet og må ikke støbes.

§ 3.5.2 Det eneste der må øge højden over terræn indenfor 2 m mod skel, er beplantning, redskabskasse mindst 0,5 m fra skellinjen, kompostbeholder/kasse i zone B, mindst 0,5 m fra skel og således at nabogener undgås. Mistbænke, højbede og lignende skal være min. 0,5 m. fra skel.

§ 3.5.3 Træterrasser eller lignede der hæves over 0,25 m over terræn skal være minimum 3 m fra naboskel.

§ 3.6 Det er tilladt at opsætte flagstang

§ 4 Diverse bestemmelser

§ 4.01 Bestyrelsen har fri adgang til havelodderne i forbindelse med foreningsarbejde, f.eks. kontrol og reparation af vandinstallationer, havesyn, kontrol af hønsehold m.m. Aflåste havelåger skal åbnes på foranledning af bestyrelsen.

§ 4.1 Den af kommunen etablerede afsætning skal til enhver tid respekteres og må hverken ændres eller fjernes af lejerne.

§ 4.2 Eventuelle ændringer i 4.1, vil alene kunne foregå efter aftale mellem kommunen og bestyrelsen.

§ 4.3 Kommunen og/eller bestyrelsen påtager sig intet ansvar for skader i forbindelse med ophold i haverne eller i området, og heller ikke i forbindelse med evt. tyveri fra haverne.

§ 4.4 Bestyrelsen kan, efter ansøgning, undtagelsesvis udstede dispensation for eksempel til bevægelseshæmmede for kørsel til havelodden. Parkering i dette tilfælde, kan alene finde sted på haveloddens område.

§ 4.5 Adresse-/navneændring skal oplyses til bestyrelsen.

§ 4.6.1 Bestyrelsen kan, efter de af kommunalbestyrelsen givne retningslinjer, udstede tilladelse til et hønsehold på max. 5 høns, inkl. én hane.

§ 4.6.2 Hønsehuset må max. være 2 m2, med en højde på max. 1,20 m over terræn bygget på sokkelsten/stolper med en frihøjde på min. 0,2 m. Såfremt bestyrelsen observerer flere end de tilladte 5 høns, vil tilladelsen med øjeblikkelig virkning blive trukket tilbage.

§ 4.6.3 Hønsegården må max. være på 6 m2 med en højde på 1,20 m og skal overdækkes over foder og vandtrug. Hønsehus og -gård skal rottesikres, aftales med bestyrelsen, og løbende renholdes så lugtgener undgås.

§ 4.6.4 Ved tilladelse til hønsehold, skal lejer underskrive en tilladelse til, at bestyrelsen har fri adgang til kontrol af høns, hønsegård og hønsehus.

§ 4.6.5 Bestyrelsen, skal min. to gange om året, foretage uanmeldt kontrol af høns/hønsehus.

§ 4.6.6 Foder og vand skal hænge frit.

§ 4.6.7 Bruges hønsehus og gård ikke, i en sæson, skal hønsehus og gård fjernes

§ 4.7 Der må ikke opsættes havepavilloner.

§ 4.7.1 Bestyrelsen kan, efter nærmere fastlagte retningslinjer, udstede tilladelse til en ikke overdækket pergola. Ansøgning bilagt mål fast tegning skal fremsendes til bestyrelsen.

§ 4.8 En lejer, der uberettiget fjerner beplantning eller andet fra en have der ikke tilhører lejer, eller fra fællesarealer, vil blive bortvist fra N/F Råmosen. Lejemålet vil ophøre ved eksklusion.

§ 4.9.1 Hvis en lejer, uden tilladelse, fælder eller beskadiger beplantningen i grønt område/bælter, kan bestyrelsen fremsætte erstatningskrav og eksklusion af pågældende lejer.

§ 5 Betaling af haveleje

§ 5.1 Betaling af haveleje/-afgift skal være indbetalt, senest 14 dage efter fakturadato til foreningens konto. Ved manglende indbetaling vil rykker med gebyr på kr. 100,00 blive tilsendt. Hvis forfalden haveleje/-afgift herefter, senest 10 dage efter fakturadato på 1. rykker stadig ikke er betalt, vil yderligere rykkergebyr på kr. 100,00 blive tilsendt. Såfremt foreningen, senest 10 dage herefter, endnu ikke har modtaget/registreret indbetaling på foreningens konto, vil anbefalet brev eller afleveret på adressen med yderligere rykkergebyr på kr. 100,00 blive tilsendt med besked om, at såfremt haveleje/-afgift, ikke er indbetalt inden 10 dage herefter, vil lejekontrakten blive ophævet og lejer ekskluderet uden yderligere varsel.

§ 5.2 Enhver lejer, har ved fremmøde i kontortiden, ret til at få en anden betalingsordning, efter aftale med formand eller kasserer.

§ 5.3 Ethvert restancebeløb, herunder gebyrer, kan af foreningen, uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso. Alle heraf følgende omkostninger, er det pågældende lejer pligtig til at udrede skade løst for foreningen.

§ 5.4 For ethvert krav mod en lejer, er foreningen berettiget til at inddrive sine fordringer i lejer/medlemsandel, med dertil hørende beplantning m.v., herunder bebyggelse.

§ 5.5 Klager vedrørende forhold i foreningen skal skriftligt indsendes til bestyrelsen.

Anonyme henvendelser vil ikke blive behandlet.

§ 6 Opsigelser/overtagelser af havelodder

§ 6.1 Principielt skal en opsigelse være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober hvis havelodden ønskes opsagt pr. 31. december samme år.

Det opsagte havelod, vil af bestyrelsen, blive besigtiget medio november. Inden da, skal havelodden være gravet og ryddeliggjort. Flerårige vækster, samt værktøjskasse, kan blive stående, såfremt bestyrelsen skønner, at bibeholdelsen er til gavn, for den lejer der senere skal overtage havelodden.

Hvis alt er fundet i orden, ved besigtigelsen, udbetales det indbetalte depositum, senest 31. december i indeværende år.

§ 6.2 Ved en lejers fraflytning fra kommunen, eller andre specielle forhold gør sig gældende, kan opsigelse af havelodden, ske i løbet af sæsonen. Depositum kan således udbetales, hvis de i pkt. 6.1 anførte betingelser er til stede.

§ 6.3 Hvis en lejer vil overdrage eller sælge bebyggelsen på et havelod, skal lejer mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

 

§ 6.4 Enhver lejer, hvis kontrakt er blevet ophævet, og/eller hvis leje/medlemskab er påbudt ophørt ved eksklusion af bestyrelsen, har mulighed for, efter skriftlig begæring til bestyrelsen, at få optaget sin sag på dagsordenen til endelig afgørelse på den første ordinære generalforsamling. Ved eksklusion er det pågældende lejer og dennes husstand, uanset ovenstående, pligtig til at fraflytte havelodden med 14 dages varsel og om fornødent, udsættes med fogedens bistand.

Den på havelodden værende beplantning og eventuelle bebyggelse m.m., er foreningen berettiget, men ikke forpligtet, til at overtage til vurderingssummen, der fastsættes af den samlede bestyrelse.

Vurderingsbeløbet, med fradrag af ethvert tilgodehavende, foreningen måtte have hos den ekskluderede lejer, udbetales af foreningen til den udtrædende lejer snarest efter, at en afgørelse har fundet sted.

§ 7 Udsendelse af påmindelser

§ 7.1 Såfremt en lejer ikke overholder sin kontrakt eller påtale fra bestyrelsen, får lejeren en skriftlig henvendelse fra foreningen med påtale om de forhold der skal bringes i orden inden en bestemt dato. Bringes påtalte forhold ikke i orden, udskrives brev i gul farve, hvilket udløser et gebyr på kr. 500,00.

Hvis forholdet herefter ikke bliver bragt i orden, inden en bestemt dato, fremsendes en anbefalet skrivelse i rød farve. Af denne skrivelse, vil det fremgå, at dersom forholdet ikke bringes i orden, inden en bestemt dato, vil kontrakten blive ophævet, med øjeblikkelig virkning. Fremsendelse af sidstnævnte skrivelse medfører yderligere et gebyr på kr. 500,00 straks forfaldent til betaling.

Hvis et medlem modtager en påtale i en sæson, kan der ved gentagelse senere på sæsonen udskrives et gult brev. Ved gentagelse af samme forseelse efter gult brev, i samme sæson, udskrives der rødt brev.

§ 7.2 Takster for manglende overholdelse m.v. er kr. 500,00.

     A. Overtrædelse af vandingsreglerne. Opkræves hver gang det konstateres.

     B. Henkast af affald, uden for eget havelod. Foruden betaling af afgiften, skal affaldet fjernes for egen regning

     C. Såfremt der forvoldes skade på foreningens område, herunder på friarealer, veje, m.v., uden at skadevolderne bringer forholdet i            orden, eller undlader at meddele bestyrelsen det passerede.

     D. Hvis en lejer, efter påtale, ikke overholder foreningens ordensregler i øvrigt.

     E. Ved langtidsparkering. 

     F.  Ved bilvask

     G. Hvis bestyrelsen ikke, efter gentagende forsøg, kan få fat i lejeren, eller breve kom.m.er retur, har bestyrelsen bemyndigelse til              at inddrage havelodden med de bygninger o. lign. der måtte forefindes på lodden, til dækning af evt. udestående mellem N/F                  Råmosen, og lejer.

     H.  Alle have slanger skal frakobles hver dag efter endt brug.

      I.  Ved køkken-/madaffald efterladt på haveloddet.

     J.  Manglende oplåsning af havelåger ved frost tømning og åbning af vand.

§ 8 Pligtarbejde/fællesarbejde

§ 8.1 Den enkelte lejer har mulighed for at medvirke til at holde området pænt ved at tilmelde sig pligtarbejde. Ved deltagelse i pligtarbejde optjenes et pligthonorar på kr. 75,00 pr. time.

Det optjente beløb modregnes i den efterfølgende sæsons kontingent. Ved udeblivelse fra tilmeldt pligtarbejde, optjenes der ikke pligthonorar.

Bestyrelsen indkalder løbende til pligtarbejde og aftaler med den enkelte lejer, hvad lejeren kan udføre af pligtarbejde, og hvornår arbejdet skal udføres.

Der kan kun deltage en lejer fra hvert enkelt havelod til pligtarbejdet pr. gang, medmindre andet, i særlige tilfælde, er aftalt med bestyrelsen. 

30.09. 2021