Tapeten d.17.03.15

Tapeten d.17.03.15

N/F Råmosens Generalforsamling 2022

Torsdag 17 marts 2022 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 

Fremmødte 57 medlemmer Start kl. 19.11

 

1)      Valg af dirigent: Jane Hyldnes, bor til daglig i afd. 10 og har ikke have i Råmosen.

 

 • Jane erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg:  Bente B20, Lis E30, Mie G25

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning / Ingen bemærkninger Godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse / ingen bemærkninger Godkendt

 

Fremlæggelse af driftsbudget for 2022 til godkendelse / Peter, Haveleje og kontingent er steget ca. 10 kr. til sammen, pligtgebyr er steget til kr. 750,00 / Ingen bemærkninger Godkendt

 

4)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

Ændring til ordensregler.  Godkendt

 • § 6.3 Hvis en lejer vil overdrage eller sælge bebyggelsen på et havelod, skal lejer mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

 

5)      Valg af bestyrelse for 2 år

a) Formand                      Peter Jørgensen                     Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Morten Movang                    Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Per Jacobsen                           Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe                           Modtager genvalg (Genvalgt)

c) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Suppleant Berit Nadine Ryberg           Modtager genvalg Genvalgt

Suppleant?  Ingen I forsamlingen ønskede den post.

 

6)      Valg af bilagskontrollanter for 2 år

a)      Berit Pedersen (Ikke på valg)

b)      Tonni Sjøberg (ikke på valg)

 

7)      Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

a) Rabab D3

b)

Kl. 19.26 pause til 19,35

8)      Evt.

Rabab D3 hvad indebærer det at være bilagssuppleant, Peter; det er en reserve i tilfælde af bilagskontrollanter skulle blive syge eller ad anden grund melde fra, det kræver ikke nogen Regnskabs egenskaber det er gennemgang af bilag der er bogført i regnskabet. Rabab D3 vil herefter gerne melde sig til den post. Bestyrelsen accepterede.

Bente B20 pilen er høstet og der bliver kursus i pilefletning den 3 april, det kræver tilmelding.

Betalt kursus i august hvis nok tilmelder sig.

Vivian C42 er der kommet afgørelse på vores affalds sortering, Peter; vi har haft møde ved kommunen, og det er ikke helt på plads, vi regner med 2 affaldsøer 1 ved foreningshuset og i afd. B samt vi skal sortere efter metal, plast, glas og pap.  

Gitte D64 vil ikke længere bage boller til GF. Dog gerne til afslutning.

Mie G25 2 spørgsmål; hvis man oplever der er dyrehold under dårlige forhold, kan man så henvende sig til bestyrelsen? er det muligt ved et genvalg at have bier i haverne? Peter; vi kan ikke have bihold i haverne, og det tror jeg aldrig vi kan få, der er oppe i E bistaderne der vil det være muligt få honning i denne sæson.. vil dog først til mølle.

Peter; opkrævninger sendes ud ved post da vi ikke pt. Kan håndtere det via mail…

Tak for i aften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d.  30. september 2021 kl. 19.00

Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

Formanden bød velkommen

 1. 1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Jane Hyldnæs, der blev valgt som dirigent

 

Jane takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt

 

Der er 72 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Valg af referent: Morten Movang

 

Valg af stemmeudvalg:

 

E 65 Keld

B 24 Kaja

B 20 Bente

 

 1. 2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens årsberetning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Bestyrelsens beretning, år 2020.

På grund af Corona situationen, har vi for andet år i træk ikke kunne afholde vores generalforsamling til tiden, som foreskrevet i N/F Råmosens vedtægter. Corona situationen er nu så meget under kontrol, at vi langt om længe kan afholde vores generalforsamling for år 2020. I det lille år der er gået siden sidste generalforsamling, har coronaen igen sat sit præg og begrænsninger i vores haveforening. Vi håber at næste generalforsamling kan afholdes til tiden, før 1 april 2022, uden alt for mange restriktioner. Desuden er håbet at der kan komme gang i de forskellige arrangementer igen, sæsonstart, Sankt Hans, afslutning

Selvom vi har kørt lidt på vågeblus, har der været afholdt Kontortider efter myndighedernes anbefaling. Pligtarbejdet har kørt i små hold. Vi kan ikke drive en forening som vores uden penge, derfor er opkrævning af kontingent/haveleje sendt ud før generalforsamlingen, og er på samme niveau, som i 2019.

Vi har igen i vinterhalvåret 2020- 21 igen prøvet at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, der har heldigvis kun været et begrænset antal indbrud, måske også fordi der bl.a. på grund af coronaen har været mange i haverne.

Når vi forsøger at få fat i et medlem, af en eller anden grund, er det ofte lidt svært når Ca. 20 % af tlf. numrene ikke eksisterer mere. Sørg derfor for, at vi har jeres rigtige telefonnummer og for den sags skyld også de rigtige adresser. Vi får en hel del post retur, det er ikke alt sammen Postens skyld. Det er du som lejer ovenikøbet forpligtiget til. Det kunne jo være brand, pludselig opstået sygdom eller i værste fald et dødsfald, hvor vi skal have fat i de pårørende. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, uden der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mailadresser, hvor man kan få, tilsendt en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt på hjemmesiden, fx ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt Råmosen, eller fanebladet vil du holdes ajour, og skriv at du vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt.

Der er forsat en del handler af huse og skure, langt de fleste er der ikke de store problemer med. Det kræver bare, at man kommer med en opsigelse fra sælger og får lavet en kontrakt på den nye lejer. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvender du dig til din bestyrelse først. Bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer, ifølge N/F Råmosens ordensregler. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet, manglende betaling m.m. som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende.   

Genbrugspladsen er kun åbnet for aflevering af affald på lørdage mellem kl. 10- 12:00. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer.

I 2020 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores maskiner. Bestyrelsen undersøger løbende, hvad der er muligt at købe med vores budget, så der også er penge nok til andre formål i sæson 2020- 21 Vi gør hvad vi kan for at holde de gamle maskiner kørende, og få sparret penge sammen til noget nyt.

Knap så mange medlemmer, som ønskeligt, har deltaget i pligtarbejde, på grund af Coronaen. Onsdagsholdet i afd. A & B, er kommet i gang igen i 2020, med nogle friske havefolk i afd. A & B, som har fået lavet en masse i deres skønne afdeling. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, er startet op igen med ca. en tirsdag pr. måned. Lørdags pligtarbejde er også i gang igen. Bestyrelsen vil igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller mere, det bestemmer I selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Efter mange problemer med vores PC/internet, vi kunne ikke få bredbånd i foreningshuset, har vi i efteråret 2020 købt en ny PC og fået mobilbredbåndsmodem installeret. Det kører igen tåleligt så vi kan komme i kontakt med omverden og omvendt. Vi prøver så vidt muligt at tage telefonen når den ringer, hvis ikke prøv igen senere. Lad være med at ringe på vagttelefonen, den er kun til, hvis der sker ulykker, akut sygdom, ledningsbrud mm. Tænk på at flere i bestyrelsen også har et arbejde at passe.  

Bestyrelsen overvejer at nedlægge vores affaldsordning, der bliver smidt alt muligt i stativerne, sten, fliser, jord, græstørv og haveaffald tænk på at det er et par af dine have kollegaer der tømmer stativerne. Affaldsstativerne er kun til køkkenaffald. Når I kan slæbe nyindkøbte ting og sager med i haverne, kan I også tage pap, plastik, glas og emballage med hjem igen. Mange har også et affald stativ stående i haven, og når de er fyldte, proppes de i foreningens stativer. Det må absolut ikke smides ved toiletterne, eller andre steder, bare fordi det ikke kan proppes i stativerne. Det ser grimt ud og det tiltrækker rotter mm.

Vores vandforbrug skal ned, vandingsreglerne skal overholdes. Det er lidt tåbeligt at vande midt på dagen med højt solskin, alt for meget vand fordamper til ingen verdens nytte. Der spildes også meget vand ved manglende frakobling af haveslanger der springer når man er kørt hjem, det er ikke ualmindeligt at der spildes 8- 10.000 liter vand på en nat. Vi aflæser jævnligt vores vandmålere kl. 05 – 06.00 om morgenen, så ses det tydeligt om der er vandforbrug. Manglende slange frakobling belønnes med et gebyr på kr. 500,00. De store bade bassiner på flere tusind liter skal fjernes. Der er kun tilladt max 400 liter bassiner.

Hastigheden på vores veje skal også sættes ned, max 15 km i timen. Der er børn der leger og løber rundt på de tilstødende stier og derfra ud på vejen. Tænk også på dem der har haver langs vejene, det støver kolossalt når der køres så stærkt som der nogle der gør.

Der er igen i 2020 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner og toiletter, låse m.m. hvor det er mest tiltrængt.

Vi håber at vores pile mark, i afd. C, bliver høstet her først på året, så der kan, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der bl.a. bliver flettet kurve, blomster espalierer osv.

Igen i år skal der arbejdes videre med veje og p-pladser, de trænger til det. Vi skal forsætte oprydningen rundt på området, P-pladser i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt omkring på området skal fjernes, vi har alt for mange maskinskader på den konto. Vi forsætter med toiletrenoveringerne og maling af dem. Der skal plantes, beskæres og flises. Der skal forsat skiftes en masse stolper ved vand standerne i vores haver, gamle nedgravede haveslanger skal skiftes og der skal males, både ude og inde ved foreningshuset osv. osv.

Ved byggeri har bestyrelsen holdt sig til det der er godkendt af kommunalbestyrelsen gennem årene, med diverse dispensationer, som vi har tegninger og beskrivelser af. Indtil der kommer ”nye byggeregler”, skal der som hidtil, afleveres en plantegning, hvor man vil placere sit byggeri på haveloddet, samt en tegning/skitse af selve byggeriet. Ved henvendelse om byggeri får man udleveret en skitse, hvor der står om afstande, højder m.m.    

Job opslag: Kasserer søges, mange timer til lav løn. Igennem de sidste par år har vi efterlyst en ny kasserer, vi har nu langt om længe et emne. Lene vores kasserer gennem mange år, har vi dog fået overtalt til hænge på et år mere så hun kan nå at ”oplære” en ny kasserer til at passe på vores penge.                           

Opgaverne er som sædvanlig mange i 2021, men vi er gennem de seneste år nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores havefolk der hjælper til i vores, alle sammes forening og bruger en masse af fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 1. 4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2021

 

Der var ingen spørgsmål til driftsbudget

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 1. 5.    Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

 

Fremsendt af

F 03, Annette Strandberg Jacobsen

 

Forslaget indeholdt 12 forslag der burde være indsendt individuelt og derfor ikke kunne behandles som 1 forslag.

F 03 Annette: redegjorde for forslaget og mener der er mange ting, der ikke efterlever ordensreglerne og derfor bør gøres lovlige.

Formanden: Bestyrelsen er godt klar over, at der er haver der ikke lever op til reglerne, men ved salg vil der fremover blive rettet op på de ting der er ulovlige. Visse ting står beskrevet i lokalplan 032 og kan ikke bare ændres. Vi arbejder på at få ændret på det der er blevet set gennem fingrene med af tidligere bestyrelser.

 

Dirigent: Vil du trække forslaget, da det ikke kan vedtages i den nuværende form?

 

Dirigent: Annette ønsker at trække forslaget.

 

Forslag 2

Fremsendt af

F 90, Eve Jensen

 

”Ved indkørslen til N/F Råmosen opstilles skilte med fartgrænsen 15 km i timen”

 

F 90 Eve havde ikke uddybende kommentarer til forslaget.

Formanden orienterede om, at både kommunen og politiet skal give tilladelse til at opsætte og godkendte vejtavler. Der skal både opsættes max. hastighed ved indkørsel og ophørstavle ved udkørsel. Vi ved der køres for stærkt det gælder både lejere og deres gæster. Det er lejers pligt at oplyse deres gæster om reglerne.

 

C 44 Vivian: mener at chikanerne langs vejene trænger til at blive malet op, hvilket formanden tog til efterretning.

 

A 35 Ole: mener det vil hjælpe hvis der laves nogle bump. Formanden gav Ole ret, men desværre er det heller ikke lovligt og de skal også skiltes. Eva trækker sit forslag, men Formanden: stillede et modforslag om, hvorvidt der skal bruges penge på, at der opstilles færdselsskilte.

 

Afstemning: Forslaget blev nedstemt.

 

Forslag 3 (forslag 3 og 4 bliver behandlet sammen)

 

Forslag 3

Indsendt af F 90 Eve Jensen

”Trampolin bør opsættes 2 meter fra skel og bør ikke være mere end 2 meter i diameter. I øvrigt bør den stå således, at den generer naboerne mindst muligt”

 

Forslag 4

Fremsendt af bestyrelsen

§ 3.5.1 i ordensreglerne ”Trampoliner og gyngestativer skal placeres indenfor byggezone B max. 2 meter i diameter og skal være nedgravet og må ikke støbes”

 

Forslag 3 og 4 bliver behandlet under 1, da forslagene omhandler samme emne”

 

B 32 Charlotte: spørger om der er kommer en og graver den ned, hvis hun beslutter sig for at anskaffe sig en trampolin, det er meget omstændigt og hvad skal der ske med den jord der skal graves op? Vi skal naturligvis vise hensyn og fortælle vores naboer hvis det generer.

B 24 Kaja: spørger om forslaget kan dele forslaget op i 2, så man stemmer om den skal graves ned eller den skal placeres 2 meter fra skel. At den skal graves ned synes jeg er meget krævende og vil hellere have at naboen kommer og siger hvis det generer.

C 44 Vivian: vi havde det oppe på sidste års generalforsamling og synes det er vanvittigt hvis de skal nedgraves.

Formanden påpeger at der kommer så mange klager over støj og indblik i haverne, og det giver samtidig problemer ved stormvejr. Vi skal alle sammen være her, men trampolinerne har virkelig givet problemer.

B 32 Charlotte: jeg kan se det også gælder også gyngestativer, skal jeg så flytte mit fra zone A til B.

Dirigenten: Der var forslag om at dele forslaget, så jeg foreslår at der stemmes om at trampoliner og gyngestativer og gyngestativer placeres i zone B uden nedgravning.

Ændringsforslaget blev nedstemt

 

Forslag 4 blev vedtaget i uændret form § 3.5.1

 

Forslag 5

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2 i ordensreglerne tilføjes ”Det er ligeledes enhver lejers pligt at oplyse sit havenummer på forespørgsel af et bestyrelsesmedlem. 

 

D 29 Johannes: bør bestyrelsesmedlemmer ikke kunne dokumentere sit hverv? Formanden, jeg kender de fleste lejere, men vi har for nyligt haft problemet, skal vi evt. have et ID-kort?

C14 Edel: bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

C 44 Vivian: er det virkelig så stort et problem for bestyrelsen at folk ikke vil oplyse deres havenr.

Formanden: ja det kan det være og der kan være flere grunde bl.a. henkastning af affald i læbælter og på containerpladsen.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 6

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2.3 ”Rygning forbudt på foreningens toiletter”

 

E 15 Berit: spørger hvorfor? Der er allerede opslag på toiletterne er det fordi det skal stå i ordensreglerne?

Formanden: hvis det står i ordensreglerne, kan vi give et gebyr, hvis vi opdager det.

D 3 spørger hvordan vi vil håndhæve en bøde?

Formanden: der bliver sendt et gebyr afsted, hvis det opdages og betales den ikke kan det ende med eksklusion.

G 36 Tina: hvis jeg kommer ud fra et toilet, hvor en anden har røget, kan jeg så få en bøde?

Formanden: det er usandsynligt det kommer til at ske, vi skal selvfølgelig være sikre før der gives gebyrer.

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 7

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.3 tilføjes ”efter aftale med bestyrelsen” og ”Undtaget er medlemmernes trailere, der er registreret på kontoret. Trailerne skal være tomme”

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

Forslag 8

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.7.1 ”N/F Råmosens genbrugsplads er kun beregnet for medlemmer, der ikke har bil.

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

Forslag 9

 

Fremsendt af bestyrelsen § 3.5.2 ”Det eneste der må øge højden over terræn indenfor 2 m mod skel, er beplantning, redskabskasse mindst 0,5 m fra skellinjen, kompostbeholder/kasse i zone B, mindst 0,5 m fra skel og således at nabogener undgås. Mistbænke, højbede og lignende skal være min. 0,5 m. fra skel.

 

E 15 Berit: angående højde, hvad hvis man har en meget skrå grund? Formanden, kommer igen med træterrasser i forslag 10

 

Forslaget blev vedtaget

Forslag 10

 

Fremsendt af bestyrelsen

              § 3.5.3 Træterrasser eller lignede der hæves over 0,25 m over terræn skal være minimum 3 m fra         .

naboskel

 

G 36, Tina: huse skal stå 2 meter fra skel, så jeg forstår ikke hvorfor der skal være 3 meter for en træterrasse.

Formanden: det er rigtigt, at der skal være 2 meter fra nabo og 4 meter fra stien, problemet med træterrasser er kommet snigende med tiden og de bliver højere og højere, vi har set eksempler på terrasser der er 90 cm over terræn, der er ingen regler på området, derfor bliver vi nødt til at få nogle regler på området.

C 44, Vivian: spørger hvorfor det skal være 3 meter fra skel?

Formanden, det er for at få dem så langt fra skel som muligt.

 

Forslaget blev vedtaget

Forslag 11

Fremsendt af bestyrelsen § 8.1 tilføjes ”Ved deltagelse i pligtarbejde optjenes et pligthonorar på kr. 75,00 pr. time.

 

Forslaget blev vedtaget

Forslag 12, vedtægts ændring af § 9

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, eller på mail, efter lejers elektroniske tilmelding, til N/F Råmosens register, med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

Forslaget blev vedtaget

 

 1. 6.    Valg til bestyrelse for 2 år (grundet Corona er den faktiske valgperiode 1½ år)

 

a)     Kasserer                       Lene Nielsen

 

B 5 Anne Mari foreslår Lis Frank som kandidat til bestyrelsen

B 12 Aksel foreslår Søren Dalgaard som kandidat til bestyrelsen

 

Dirigent: vi har nu 4 kandidater, så jeg foreslår de 4 giver en kort beskrivelse af sig selv.

 

Alice: Jeg synes de 2 der er foreslået skal have lov til at komme ind i bestyrelsen, så jeg trækker mig.

 

Kaj Fehrend: Ønsker at fortsætte, da jeg er kommet godt oven på et sygdomsforløb.

 

Lis Frank: Jeg har tidligere været i bestyrelsen, dels som kasserer og dels som sekretær i mange år.

 

Søren Dalgaard har været i H/F i 1,5 år og i suppleant i bestyrelsen i 1 år og vil på sigt aflaste Lene med kasserer posten.

 

Dirigenten: vi har nu 3 kandidater, så vi skal stemme om, hvilke 2 der skal vælges til bestyrelsen. Efter afstemning fordelte stemmerne sig som følger:

 

Søren Dalgaard    60 stemmer

Lis Frank             58 stemmer

Kaj Fehrend         29 stemmer

 

Der var 3 ugyldige stemmer

 

Herefter er følgende personer valgt

b)     Bestyrelsesmedlem         Søren Dalgaard

   Bestyrelsesmedlem         Lis Frank    

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                 1. Suppleant                  Berit          

  2. Suppleant                  Annette

 

 1. 7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 1. 8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

a)      Bilagssuppleant              

b)      Bilagssuppleant              

 

 1. 9.    Evt.

 

F 14 Helle: hvordan går det med bistaderne?

Formanden: De er etableret og fungerer, men der skal ændres lidt omkring indhegning, men hvor honningen er, ved vi ikke, vi har ikke set/modtaget noget. Det er den tidligere formand Jens der har lavet aftalen, som skal genforhandles.

 

B 12 Aksel: Vil gerne takke den siddende bestyrelse for deres arbejde, det er de valgt til og det har de pligt til, ligeledes tak til dem der gør rent på toiletter og samler affald m.v., det hjælper til at det hele hænger sammen.

 

A 46 Nikolaj: kan der laves løsninger så der ikke er nogen der kommer til skade under håndtering af vores skraldespande.

Formanden: Vi kommer til at se ændringer i fremtiden, det bliver sådan at affaldet skal sorteres og haveforeningen står snart for tur.

 

C 44 Vivian: spurgte om der er nyt vedr. p-pladser i afd. C.

Formanden: P-pladserne er i planlægningsfase og et par lejere skal spørges inden vi kan går i gang.

 

C 44 Vivian: spørger om der ikke kan etableres p-pladser på det stykke, hvor der i forvejen er et bart stykke.

Formanden: Jo, det kan godt være det ender med.

 

B 24 Kaja: Vil gerne vende tilbage til vejene, der er lavet bump i vejen i afd. B, som er ulovlige, bliver de fjernet? Der ligger også nogle hvide sten, så man skal bakke rigtig langs ud for ikke at ramme dem, hvem har besluttet de skal ligge der?

Formanden: Det er dem der passer det dernede og det er for at forhindre at der bliver parkeret på græsset især når det er vådt og blødt.

B24 Kaja: Jeg tænker på de 3 bump der er lavet i starten af parkeringsarealet, var de ikke ulovlige?

Formanden: Jo, men vil I gerne have at bilerne kører for stærkt på vejene.

B 24 Kaja: Nej, men jeg går heller ikke ind for noget der ikke er lovligt.

Formanden: De bliver ikke fjernet før vi får et påbud fra kommunen eller politiet.

B 20 Niels: Det bump kan løses hurtigt ved at lade huller i vejen blive, så løser det sig.

 

Formanden: Tak for god ro og orden, tak til Kaj og Alice for deres arbejde i bestyrelsen.

 

Vi forventer at kunne afholde sæsonafslutning, der kommer en dato inden længe og vi forventer at afholde generalforsamling inden 1. april 2022.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

 

N/F Råmosens Generalforsamling 2020

Torsdag 17 september 2020 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

1)       

 • Fremmødte 82 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt, trods forvirring om forsamlingsforbuddet grundet regeringens nye Corona tiltag.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Helle D14, Lis E30 Annemari B5, Bente B20.

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning

Årsberetning:

Endnu et år er gået, og vi kan nu begynde at registrere at der sker klimaændringer. Det har været en sommer/sæson hvor vi har haft sol og regn i rigelige mængder. Specielt den sidste del af sæsonen var ualmindelig våd og der har faktisk ikke været tørt hele vinterperioden så det kar knebet med at fliset og lavet veje, da det kræver at det er tørt. Så vi håber på en længere periode med tørt vejr og solskin så vi kan få gjort klar til foråret, og en ny spændende sæson.

I den forløbne sæson har vi igen lavet mange fællesarbejder hvor vi må konstatere at det er ’Tordenskjolds soldater’ der stiller op hver gang, og det er fint men nye ansigter er også velkomne.

Bestyrelsen kiggede fra forårets start på hvilke aktiviteter der skulle ske i løbet af sommeren og prøvede at aflyse Sankt Hans, da den faldt på en søndag, hvilket affødte nogle kommentarer, også nogle der ikke var så pæne, men det var så det. Det må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at beslutte hvilke aktiviteter der skal bruges arbejdskraft og penge på at gennemføre.

Vi skiftede traktor forrige år, og kunne konstatere at det er svært at undvære en traktor med skovl, så i den forløbne sæson har vi købt en mini traktor med skovl (fabriksny) og den blev leveret en af årets sidste dage, så den skal i brug når vi skal lave vores veje. Derudover er den med græsklipper så den kan bruges på stier og yderkanterne af vores arealer. Så det er der nogle der er glade for.

Der er i årets løb blevet etableret en bigård hvor der p.t. står 5 stader, og vi håber det vil være til glæde for lejere, bierne er med til at sikre at vores planter bliver bestøvet, og giver en bedre avl på længere sigt. Vi har aftalt i bestyrelsen af vi etablerer flere miljøzoner i stil med dem kommunen laver i vores midterrabatter og langs vores veje, så vi kan sikre at bierne får den nektar der er nødvendig for at producere honning. Disse miljøzoner bliver bredsåede blomsterbede, og alle er velkomne til at plukke buketter her. Det er en del af vores fælles aktiviteter at så og vedligeholde disse, og der burde være blomster nok til alle. Det vil så køre som en ny aktivitet, også må den siddende bestyrelse afgøre om det er en aktivitet der skal forsætte.

Vi har haft nogle bogholderimæssige udfordringer, og vi må indtrængende opfordre til at man meddeler adresseændringer og nye telefon/mail adresser til bestyrelsen, da det er en forudsætningen for at vi kan informere om hvad der sker, og sidst men ikke mindst ’husk have nr.’

Der har i forbindelse med en del indbrud i vinterhalvåret været en del besvær med at informere de lejere der har haft indbrud, da flere af disse har skiftet telefon nr. eller nedlagt fastnet og ikke informeret om at der nu var et mobilnummer det må være i lejerens interesse at vi kan få fat på dem, såfremt der er brug for at de tilser deres havelodder. Vi må derfor indskærpe at der meddeles adresseændringer og kommunikationsændringer til foreningen når der sker ændringer. Det er forudsætningen for at vi kan få tingene til at fungere.

Vi har desværre også i den forløbne sæson måtte skrive tillejere der ikke passer deres haver, og dem er der for mange af, så også i år må det konstateres at man bare forlader haverne og ikke betalerkontingent. Det medfører dels at andre må betale for vedligehold og oprydning, gener for naboer osv. Og hvis man ikke ønsker at have haven mere, kunne man så ikke rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor bare at undlade at betale og så bare forlade foreningen. Det vil næsten altid være muligt at hente hjælp i foreningen såfremt der sker nogle begivenheder der i perioder kan medføre manglede pasning og indsats i haven.

Vi ønsker at foreningen forsat vil være et godt sted at være, og tror på at der forsat vil være mennesker der aktivt ønsker en have i et flot og velpasset område af vore dejlige kommune.

Irene C40 Er det ikke muligt at sende ud på mail i stedet for post. Formand Jens, der foreligger et forslag der går på samme spørgsmål.  Beretning blev godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

Kasserer Lene, der er ikke nogle udsving, vandregning er meget stor, som skyldes at sommeren 2019 var mere våd end sommeren 2018, men en del af det, får vi tilbage da det er betalt aconto.  Regnskab blev godkendt

 

4)      Fremlæggelse af driftsbudget for 2020 til godkendelse.

Ingen bemærkninger til budget.  Budget blev Godkendt

 

5)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1. Forbud mod trampoliner Forslagsstiller Gitte Duun

Kaja B24, Gælder forbud også for trampoliner i mellem størrelse, der findes 3 størrelser? Gitte Duun Det gælder alle trampolin størrelser. Vivian C42 Et forbud er lige voldsomt nok, kan der ikke komme regel om at de skal stormsikres, ligeledes gener fra støj, vi valgte for nogle år siden at det skulle være fritids og nyttehaver, så de hører jo til. Søren B25 jeg har ikke selv en, men vi har naboer der har, det er en dårlig ide, da vi gerne vil have børnefamilier i vores forening. Kaja B24 vi er en del nye børnefamilier der gerne vil have børnene i vores have, kan man ikke lave retningslinjer omkring trampoliner. F 73 74 vores trampolin står fornuftig i forhold til vores naboer, er der dokumentation for at de flyver ind til naboer. Tine G8 Evt. Grave dem ned. Allan G10 Vi skal passe på ikke bare at forbyde, jeg synes de skal være sikret, og da vi ikke har lege pladser, må være lejerens eget problem om de mener de har plads til af have en trampolin stående, tag derfor hellere hensyn til naboer. Rikke A46, jeg mener ikke man skal forbyde evt. regler om placering. snak med naboen om placeringen. Peter D72 placering i enten zone A eller B som en middel størrelse, så der er min. 2 meter til naboer. Lene F84 en nabo der har en så er det nok ok, men vi har 3 lige omkring os, så er det altså ikke rart at være i sin have. Majbrit B39 har selv trampolin og børn og har ikke fået klager fra mine naboer, jeg kan godt forstå problemet men det er jo fritidshaver, jeg har naboer der larmer mere end mine børn gør, jeg klager jo ikke over dem, vi skal give plads til os alle. Kaja B24 hvis der 3 trampoliner, så er der selvfølgelig mere støj så man må heller tage dialogen, ansvaret ligger også på naboerne. Charlotte B25 naboer der generer må man jo tage snakken med, der skal være plads til os alle.

Susanne summerer op på debatten:

Peter D72 har et ændrings forslag om placering i byggezone A eller B dermed står den min 2 meter fra naboen, størrelsen skal præciseres, det skal ende med at komme i ordensreglerne, der skal stemmes om det første forslag, så hvis det nedstemmes så er der ikke grund til at stemme om det andet.  16 stemmer for forslaget45 stemmer imod. Forslaget blev hermed nedstemt. Søren B25 jeg er ny i foreningen og har måske ikke sat mig ordentligt ind i vedtægterne, men i forhold til andre bestyrelser jeg har siddet i kan man ikke stemme om forslag der ikke har været lagt op i tide inden generalforsamlingen. Peter D72 det har du ret i, det ændringsforslag skal den nye bestyrelse arbejde med, og kan først komme til afstemning på næste generalforsamling.

Forslag 2. Rene Schouv D42 beskæring af de høje træer

Jens F16 de høje træer i skellet omkring foreningen tilhører Ballerup kommune og dem må vi ikke beskære eller fælde, Rene D42 til den ene side en smal sti den anden side 4 til 5 meter græs og de høje træer. Susanne dirigent, det er læbæltet mellem D og C der henvises til. Peter D72 de høje træer som oprindeligt er plantet som amme træer trænger til beskæring/fældning men det kommunens træer. Allan G10 for mange år siden da jeg var formand, fældede vi mange poppel træer men problemet er stadig stort så det må bestyrelsen arbejde videre med. Per D46 der et problem som vi er i gang med vi har fældet træer dernede og i hele området trænger det til udtynding. Træernes skal fældes helt, det er ikke nok at top beskære. Peter D72 det skal gå igennem kommunen, hele området må gås igennem og tage dialogen med kommunen, og udføre det i vinter halvåret. Aksel B12 Det med træer skal tages nøje, træerne har det skidt popler er skøre og bør fældes især dem der er til fare i for eksempel i afd. A er der 3 store kirsebær træer der er udgået, men der skal kommunen så også ind over. Edel C 14 15 i kan godt være optimister vi fik fældet træer efter kort tid, det er godt nok 6-7 år siden men jeg tror kommunen er villige hvis vi præsenterer det godt.

Forslaget blev Enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 Niels D34-35 Indkaldelse via mail

Forslaget er forkastet da forslag stiller ikke var til stede. Rikke A46 var det ikke det forslag der blev lovet behandlet. Susanne Dirigent, jo men det er nok den vej det går alligevel der er fokus på porto udgifter osv. Som det er lige nu har vi ikke systemet til at håndtere mails og sms Peter D72 Bestyrelsen skal begynde at arbejde der hen, der er stadig folk uden computer. Peter D42 hvis man har mail og ønsker indkaldelsen der, så skal dem der ikke kan og vil, have den pr. post, desuden skal vores vedtægter ændres.  Helle D14 vil gerne modtage via mail men det system har vi ikke lige nu, der skal være et system der kan håndtere det, Charlotte D25 Skal diskuteres under evt. da forslaget ikke kan behandles.  

6)      Valg til bestyrelse for 2 år

A Formand Jens Peter Hervø (modtager ikke genvalg)

Edel C14-15 foreslår tidligere formand Peter Jørgensen D72 og Peter Jørgensen takker ja. Der er ikke andre der stiller op til formandsposten.

Pause 20,05 til 20,20

Susanne dirigent, I anledning af at vi nu har valgt en ny formand så vil vi gerne sige tak til Jens Hervø for den tid du har taget som formand for NF-Råmosen.

Så har vi 3 bestyrelses poster på valg, og i indkaldelsen står der at jeg også modtager genvalg, det gør jeg ikke, så jeg skal høre om der er forslag, Kaja B24 forslår Søren B25 Peter D72 foreslår Per D46 Begge svarer ja, der er nu 4 opstillede til bestyrelses posterne, og der skal nu stemmes skrifteligt.

B) Bestyrelsesmedlem Susanne Ryberg (modtager ikke genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem Morten Movang (modtager genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe (modtager genvalg)

Charlotte B25 Jeg vil gerne vide hvad de opstillede vil arbejde for, da jeg ikke kender dem.

Morten Movang, B13 Da jeg er gartner er jeg ofte den der bliver spurgt om træfældninger mv. samt de almindelige bestyrelses opgaver.

Søren B25, vil arbejde for at få den digitale tidsalder på plads, stamdatabaser mv.

John Krogsøe E64, arbejder med maskiner

Per D46, har været i bestyrelsen før og vil forsætte sin tilgang som tidligere, blandt andet fældning af træer.

Der skal stemme på de 4 kandidater til de 3 bestyrelses poster og der kan max stemmes på 3 af de 4 kandidater.

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Morten 80 stemmer

Per 78 Stemmer

John 44 stemmer

Søren 40 stemmer

Dermed blev bestyrelses poster tildelt Morten, Per og John

 

C) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år,

Susanne dirigent, Der er 2 ledige poster, er der forslag til de 2 suppleant poster: Peter D72, foreslår lis Frank F46 som modtager valg og Susanne F43 Aksel B12 forslår Søren da han stillede op til bestyrelses posten søren B25 takker ja, Annemari B5 foreslår Tuncay B3 som takker ja.

Nu er der 4 opstillede til de 2 suppleantposter så vi skal igen stemme og der må kun stemmes på 2 af de 4 opstillede kandidater.

Povl D56 foreslår Søren som stillede op til bestyrelsen bør tilbydes den suppleant post som han ikke fik i valget til bestyrelsen.  Peter D72 ifølge vedtægterne skal de vælges ved afstemning.

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Søren Dalgaard 52 Stemmer

Lis Frank 42 stemmer

Susanne Ryberg 41 stemmer

Tuncay Cetin 17 stemmer

Hermed er det Søren og Lis der er suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af bilagskontrollant suppleanter ikke skønnet nødvendigt da vores bilagskontrollanter Berit Pedersen og Tonni Sjøberg har været det i mange år.  

9)      Evt.

 

Vivian C42 Vi har mange nybyggere i C og D og vi har store problemer med parkering vi har visse gange ikke kunne komme ud med vores bil på sommer dage, Spørgsmål 2 om der er tænkt på toilet forholdene, de har været stoppede og de har set forfærdeligt ud, er der nogle planer om det? Lis G32 er det muligt at der bliver forbudt at der bliver røget på toiletter. Peter D72 svarer at der må naturligvis ikke ryges på toiletter, stoppet toiletter er nyt for mig, parkering er et problem vi vil forsøge at løse. Kaja B 24 kan der komme poser til kvindernes bind på toiletter. Charlotte B25 det lader til at det er i C og D opfordring til et have udvalg. Annemari B5 angående spand på dame toiletter, til bind har vi haft før og kan ikke anbefales da der kan opstå lugtgener på sommerdage, det anbefales at benytte de opstillede affalds stativer bag toiletterne.

Majbrit B 39 vi har haft problemer med affalds stativer og poser der ikke passer sammen en del affald havner ved siden af, Kan der ikke komme den rigtige størrelse poser på?

Helle F17 det os der kører affald hver søndag og det kan også skyldes at der fyldes alt for meget affald i

Annemari B5 posen svæver 20 cm. Over stativets bund. Peter D72 vi finder en løsning på problemet.

Irene B44 Bil står og er efterladt, Jens Hervø har kontaktet politiet flere gange, uden held, men de har ikke fjernet den, politiet er kontaktet omkring 10 gange vi har også fjernet 2 trailere der ikke hører til i området.

Vivian C 42, bor lige ved siden af den bil og har fået samme besked fra politiet.

 

Susanne Dirigent: Vi har nu haft en god og livlig debat så hvis der ikke er flere emner til eventuelt så vil jeg takke af for generalforsamlingen Klokken er 21,36 og jeg vil ønske jer god hjemtur og tak for denne gang jeg har været i bestyrelsen i 11 år, jeg vil ønske jer alt det bedste i de kommende år kom godt hjem, alle sammen.

Peter D72 takkede Susanne for den store indsats hun har ydet i bestyrelsen igennem de mange år.

                                            N/F Råmosens Generalforsamling 2019

Torsdag 21 marts 2019 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 • Fremmødte 101 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Dorte A71, Keld E65 og Freddy E41
 • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning: Godkendt ved afstemning
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Niels D34-35 undrer sig over stigning i hensættelser, samt renovation.  Kasserer Lene hensættelser er foretaget over 2 år, vandregningen blev en betydelig omkostning grundet en varm sommer. Aconto afregning af vand for den kommende sommer, udregnes efter forbruget i 2018. Renovation (tømning af de 8 septiktanke ved toiletter) betaler vi nu selv for, hvor det tidligere var Ballerup kommune der stod for det. Tømning af septiktanke tømmes af novafos, og det er en udgift vi selv skal betale. Poul D56, Dorte A71 Hvad betyder stigningen for os have lejere. Kasserer Lene vi stiger mellem 320 -370 kr.  Dorte E62 hvad er tilgodehavende. Kasserer Lene det er nye lejekontrakter der ikke har betalt deres haveleje, samt manglende betalinger.  Regnskabet blev herefter vedtaget.

 • Fremlæggelse af driftsbudget for 2019 til godkendelse

 Dorte E62, Fest arrangementer på 10 000? Kasserer Lene, dækker blandt andet for Sæson   kaffe mm

Ligeledes sæsonafslutning, Pileflet kursus er også medregnet i denne post.

Niels D 34-35 Der er højere indtægt kontra udgift på vand i år? Formand Jens. Det skyldes at vi udbygger vores vandrør i den nye udstykning, samt vedligeholdelser på rør og vandstandere. Budgettet for 2019 er godkendt.

En sidste bemærkning Ole A31 er der nogen regler for haver der fylder store bassiner?  Der må kun fyldes 400 liter vand i bassiner, bestyrelsen holder øje med brud på reglerne.

 • Indkomne forslag til behandling

Forslag nr. 1 Hold af Bier

 Helle F14 vil gerne have mulighed for af holde bier da bestanden er gået meget ned, Vivian C42 hvor mange stader? skal man have det i sin have?  Formand Jens, Bestyrelsen er tilhængere af bier i vores haveforening, evt. i vores læbælter. G41 Freddy, vi har tidligere haft bier ved Lemminghøj. Niels D 34 35, en havelejer i skovlunde har bier i sin have og det er ikke hensigtsmæssig. Hold af bier er et fremragende forslag, men ude i læbælter. Formand Jens, Kommunen skal ansøges, der er pt ikke søgt om tilladelse. Freddy G41 Nogen af os er allergiker, Gitte D72, Hvem skal passe staderne, når en lejer f.eks. holder ferie. Vivian C42 et bi laug skal stå for bierne. Niels, D 34-35 Hvor mange skal der i så fald være. Helle F41 jeg har tænkt over det med allergi, man skal have kurser i biavl, og man skal godkendes. Dorte A71 vil bare spørge hvor er lemminghøj? (Ligger i skellet mellem golf og NF) Lis E30 er ikke helt vild med ideen, da de har have tæt på læbæltet Charlotte B 31 32 vil også gerne have mulighed for bier i afd. A-B Aksel B12, Er det din mening at det er foreningen der skal stå for stader mv. hvis der er tale om privat bi hold. Helle F41 Lejere skal selv stå for udgifter. Dorte E62 Hvor skal bier evt. tillades i haver eller i læbælter? Susanne, Vi har et forslag, som lyder godt og som, kræver mere viden også for os i bestyrelsen. Afstemningen skal være med en placering i læbælter med et bi laug, samt kurser, tilladelse fra Ballerup Kommune

          Afstemning: For 57   Imod 33     hverken for eller imod 3 (99 kunne stemme)

Forslag 2 Henning Jensen

Forhøjelse af indskud, fordi vi ikke kan dække udgiften til at rømme misligholdte haver Vivian C42 hævelse af depositum, er det kun nye eller alle der skal betale det forhøjede depositum. Kasserer Lene, det gælder for alle, da det jo kommer tilbage til medlemmet hvis haven afleveres i henhold til gældende regler og bestemmelser.

Afstemning forslag :Godkendt.

Pause til 19.45

 • Valg af bestyrelse

a)      Kasserer                            Lene Nielsen                       Modtager genvalg

b)      Bestyrelsesmedlem          Per Jacobsen                       Modtager ikke genvalg

Alice Rasmussen                 Valgt

c)      Bestyrelsesmedlem          Flemming Møller                Modtager ikke genvalg

Kai Fehrend                         Valgt

Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år

Lars Rosleff F61

Tuncay Cetin B3

 • Valg af bilagskontrollanter for 2 år

a)      Berit Pedersen                                                                         Modtager genvalg

b)      Tonni Sjøberg                                                                           Modtager genvalg

 • Valg af Bilagssuppleanter for 2 år

a)      X

b)      X

 • Evt.

Susanne forslår om der er nogen der kunne være interesseret i et høstmarked

Hvor der kan deles af overskydende afgrøder.

Der bør sættes ind overfor lejere der ikke overholder vores regler om brug af vand, regler og vedtægter bliver ikke helt overholdt i foreningen. Jens Formand der er sendt over 70 breve ud om mislighold, en del har rette op på for holdne, bøder er ikke tilstrækkeligt der er også have lejere der er blevet ekskluderet. Gitte D72 Angående opslag, der er fejl i tidspunkter i forhold til hjemmesiden!  Susanne, Kaffen er klar fra kl. 9 lørdag den 30 marts. Aksel D12 hvornår åbnes der for vand?  Pligt hvorfor ligger det ikke i weekender? det bliver der også derudover køres der pligt i hverdage på hver 3 tirsdag i C-D-E-F-G og hver 3 onsdag i A-B  kl.10-14

Peter D72 i vores ordensregler skal alle have mulighed for at have pligt 2 gange pr. sæson.

opslag på hjemmeside og kasser bør strammes op. Formand Jens, Pligt holdt pause grundet en tør sommer.

Ditte D72 Affald hullede veje mv. kan godt udføres selv om vejret er ekstremt!

Leif E30 Hvornår åbnes veje i weekender så man kan komme til sin have i bil?

Åbning af veje bliver der åbnet fra 1 april mellem 9 og 16 og til maj åbnes der helt, vand bliver åbnet omkring den 1 april, når der er kommet målere på igen.

Der bliver ikke adgang på hverdage i april måned. Bestyrelsen kan kontaktes med henblik på åbning hvis der skal køres ind med materialer mv.

Info kompost kan afhentes på containerpladser fra i morgen.

Lene mener at veje skal åbnes allerede til påske.

Tak til Flemming Møller for 24 år i bestyrelsen ligeledes en tak til Per Jacobsen

Generalforsamling slut KL. 20.44

 

 

 

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 15. marts 2018 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

Formanden bød velkommen

 1. 1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Susanne Ryberg der blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at indkaldelsen blev sendt fra Råmosen d. 13. februar. Nogle af kuverterne har været tomme og i det omfang vi er blevet bekendt med det, har vi sørget for at få sendt ud.Samtidig har vi hængt indkaldelsen op i opslagstavlerne.

Vi vurderer herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at generalforsamlingen vil blive optaget.

Der er 93stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent:   Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg:

 

F 92 Inge

E 30 Lis

F 48 Susanne

 

 1. 2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens årsberetning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

 

Bestyrelsens beretning 2018.

Så er der gået et år igen og det er ved at være tid for den årlige generalforsamling.

Havesæson 2018 nærmer sig.

Vi har igen i vinterhalvåret 2017 - 2018 prøvet at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget weekender og helligdage i dagtimerne. Alligevel har vi haft nogle indbrud, værst i afd. E i efteråret 2017, hvor man ved nattetide har banket låsen i stykker til afspærringen, og er kørt ind på området. Standard fremgangsmåden er, at de ”låner” en trillebør i haverne til transport af de stjålne ting ned til deres bil. Vi vil igen opfordre til, at du låser trillebøren fast, sætter den ind, eller skruer hjulet af i vinterhalvåret. I afd. A huskede vi at få broen ud mod Baltorpvej spærret før efterårsferien, for at undgå, at den vej skulle bruges til transportvej af stjålne ting.

Flere har spurgt, hvorfor vi ikke sætter kraftigere låse på. Det må vi ikke for Beredskab Ballerup, det skal være sådan, at en ambulance kan komme ind, de har kun små boltsakse i deres biler, modsat brandvæsenet, der har kraftigere værktøj. Moralen må være at det er vigtigere at en ambulance kan komme ind, hvis en person bliver dårlig, end en meget kraftig afspærring for helt at undgå indbrud.

Igen, i den forgangne sæson, oplever bestyrelsen, når der fx har været indbrud eller vi forsøger at få fat i et medlem, af en eller anden grund, er det ofte lidt svært. Vi gør hvad vi kan, for at få fat på jer når sådan noget sker, men det er temmelig frustrerende at bruge halve og hele dage på den slags, når ca. en tredjedel af numrene ikke eksisterer mere. Sørg derfor for, at vi har jeres rigtige telefonnummer og for den sags skyld også de rigtige adresser. Vi får en hel del post retur, det er ikke altsammen Post Nords skyld. Det er ovenikøbet en forpligtigelse ifølge § 4.5. i ordensreglerne. Det kunne jo også være brand, pludselig opstået sygdom eller i værste fald et dødsfald, hvor vi skal have fat i de pårørende. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, uden der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mail adresser, hvor man kan få, tilsendt en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt på hjemmesiden, fx ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt Råmosen, eller fanebladet vil du holdes ajour, og skriv at du gerne vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt.

I 2017- 18 er der, indtil nu sendt ca. 90 breve ud vedrørende rykker for manglende betaling. Havesyn, igen mest omhandlende er haveoprydning af og i gamle kompost bunker og byggematerialer, hvor der mange steder er eller har været rotter. Desuden at haveloddet ikke må bruges til oplagring af bl.a. gamle bildele, cykler, knallerter m.m. Desuden bruges der stadig en del tid på nabo tvister, bl.a. fordi buske og træer, tæt på naboen, har vokset sig store, så de skygger for solen, høj musik med mere. Desværre et par gange så slemt, at der er ringet efter politiet, på grund af trusler.      

Der er forsat en del handler af huse og skure, langt de fleste er der ikke de store problemer med. Det kræver bare, at man kommer med en opsigelse fra sælger og får lavet en kontrakt på den nye lejer. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvender du dig til din bestyrelse først. Bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer, ifølge N/F Råmosens ordensregler. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet, manglende betaling m.m. som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende.   

Genbrugspladsen er nu lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider, på hjemmesiden og i opslagskasserne. Vi er nu under en femtedel af det beløb der blev brugt til tømning og oprydning af genbrugspladsen i de seneste par år. Det har været en alt for stor post i vores budget i returbetaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. De penge vi sparer ved en aflukning af genbrugspladsen, kan vi nemt bruge til andre formål i vores haveforening. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer.

I 2017 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores maskiner. Sæson 2017 og frem til nu har været utrolig våd, det har ikke været nemt at køre med vores gamle maskiner på området. Vi har atter i 2017 heldigvis haft mulighed, for at John har kunnet låne maskiner på Grantoftegård. Vi er ved at have sparet penge nok sammen til udskiftning af vores traktor. Bestyrelsen undersøger, hvad der er muligt at købe med vores budget, så der også er penge nok til andre formål i sæson 2018. Vi gør hvad vi kan for at holde de gamle maskiner kørende, og få sparret penge samen til noget nyt.

Mange medlemmer har igen, i 2017, deltaget i pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Onsdagsholdet i afd. A & B, er kommet i gang igen i 2017, med bl.a. Aksel som ihærdig initiativtager, som sammen med nogle friske havefolk i afd. A & B, har fået lavet en masse i deres afdelinger. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har takket været Susanne og Jens været i gang i hele 2017, og er startet op i 2018, med at vedligeholde og forskønne vores område. Bestyrelsen vil igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer I selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Der er igen i 2017 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner og toiletter m.m. hvor det er mest tiltrængt. Der er lavet en kraftig udvidelse af en P-plads, samt en ny som næsten er færdig.

Som de fleste ved er den nye kontrakt med Ballerup kommune trådt i kraft. Det betyder at N/F Råmosen ikke modtager så mange penge i tilskud til driften. Der modtages heller ikke mere pensionisttilskud fra Ballerup kommune. Desuden skal vi nu selv betale for tømning af vores toilettanke. Alle toiletter og vandhaner prøver vi at bruge så lidt vand som muligt, men det skal naturligvis kunne fungere. Det må, i den forbindelse, naturligvis være slut med at vaske kartofler og grøntsager m.m. rene i håndvasken, vi skal selv betale for hver eneste tømning af toilet tankene.  Vi har sat tømning af toilet tankene efter erfaringer fra tidligere år, men vi kan, med fælles hjælp, komme længere ned. 

Bestyrelsen har, sammen med et par hjælpere, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2017. Vi begyndte, efter generalforsamlingen, med morgenkaffe, brød og flaghejsning til sæsonstart. Sankt Hans, med grill, bål og musik samt tombola m.m., Tupperware party, og pileflet. Vi sluttede af med farvel kaffe, og hjemmebagte boller, i oktober. Det var rigtig dejligt, at der var, så stort et fremmøde til arrangementerne. Vi siger igen tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, lave kaffe, vaske op, skaffe flødebolle maskine, skaffe lodder og gevinster, og meget andet.

Noget af vores pilemark, i afd. C, bliver høstet her i februar, og der skal høstes en gang eller to mere i løbet af vinteren så der kan, ligesom sidste år, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der bl.a. bliver flettet kurve, blomster espalierer m.m.

Igen i år skal vi arbejde videre med veje og p-pladser, de trænger til det. Vi skal forsætte oprydningen rundt på området, P-pladser i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt omkring på området skal fjernes, vi har alt for mange maskinskader på den konto. Vi forsætter med toiletrenoveringerne og maling af dem. Der skal plantes, beskæres og flises. En del af de nye haver i afd. D er lejet ud. Der skal også laves 6 stk. nye haver i afd. C. et så snart vi kan komme i jorden. Der skal forsat skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, gamle nedgravede haveslanger skal skiftesog der skal males, både ude og inde ved foreningshuset osv. osv.

Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg der skal revidere vores byggeregler. Det skulle gerne ende ud i, at vi kan lave en skrivelse med tegninger alle kan finde ud af. Som det er nu, er det ikke nemt, godkendte huse som ikke laves mere, vi kan ikke nå at få en ny type godkendt, før den udgår af produktion.

Kommunens juridiske afdeling fortolker lokalplan 032, som vi hører under, anderledes end vi gør,samt de der hidtil har skullet godkende byggeri i Råmosen, Ballerup kommunal bestyrelse. Bestyrelsen har holdt sig til det der er godkendt af kommunalbestyrelsen gennem årene, med diverse dispensationer, som vi har tegninger og beskrivelser af, indtil der kommer ”nye byggeregler”, skal der som hidtil, afleveres en plantegning, hvor man vil placere sit byggeri på haveloddet, samt en tegning/skitse af selve byggeriet. Ved henvendelse om byggeri får man udleveret en skitse, hvor der står om afstande, højder m.m.    

Job opslag: Til vores kasserer søger vi forsat en omhyggelig person, der har interesse i, på sigt, at overtage kassererposten. Vores kasserer gennem mange år, Lene, var sidste år ikke sikker på at hun, kunne blive ved med at bruge så meget tid som det kræver at ”passe” på vores penge. Det er lykkes at overtale hende, så hun hænger på til den næste general forsamling i år 2019. 

Ledige stillinger: N/F Råmosen søger et nyt bestyrelses medlem og en ny formand. Jobbeskrivelse, lav løn, skal kunne lidt af hvert, være til rådighed stort set døgnet rundt, og man ønsker at yde en indsats i vores haveforening. Har lysten til at være der, at man er loyal, og kan bruge en hel del fritid på dette arbejde. Det kræver ressourcer at være bestyrelsesmedlem i N/F Råmosen, man bliver lige pludselig skydeskive for foreningens ca. 400 lejere, det skal man kunne håndtere!

Opgaverne er som sædvanlig mange i 2018, men vi er gennem de seneste år nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores havefolk der hjælper til i vores, allesammens forening og bruger en masse af fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Til sidst vil jeg ønske den kommende bestyrelse held og lykke, pas nu godt på dem, de er guld værd for din forening, det er dem der får det til at køre. TAK.

 

Husk at der er sæsonåbning med morgenkaffe og flaghejsning d. 25.03.18 kl. 09 – 11:00.    Tro det eller ej, men husk at det er sommertid!

 

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en godhavesæson 2018.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 1. 4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2018

 

Der var ingen spørgsmål til driftsbudget 2018.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 1. 5.    Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

 

Fremsendt af

F 3, Annette Strandberg Jacobsen,

F26, M. Bill Hansen

F27, Kai Fehrend

 

Forslag:

At vi skal dyrke mindst 10% afgrøder i haverne.

Frugttræer og frugtbuske, samt afgrøder fra drivhus indgår/medregnes i de 10%.

 

F 27, Kai Fehrenduddybede forslaget med, at det var nyttehaver og ikke prydhaver og at man kunne få glæde af de afgrøder man dyrker.

 

Formanden kommenterede på forslaget og pointerede at Råmosen betegnes som ”nytte- og fritidshaver”.

 

Formanden bad om, at der blev skriftlig afstemning på de næste to forslag.

 

F 18 spurgte om der er procentsatser på hvor meget der skal dyrkes?

 

Peter: Nej

 

F 55, jeg er mere interesseret i, hvem der skal kontrollere, er det bestyrelsen, eller skal vi gå rundt og tjekke hinanden, F 55 mener ikke det skal være sådan.

 

 

Afstemning:

 

For: 22

 

Imod: 67

 

1 stemme var ugyldig

 

Forslag 2

Fremsendt af

F 3, Annette Strandberg Jacobsen,

F 26, M. Bill Hansen

F 27, KaiFehrend

 

Hvor høj må hækken være ud til stierne?

Hvor høje må træerne i haverne være?

Foreslår at det kommer til at stå i reglerne.

 

Formanden:

Henviste til ordensreglerne § 2.6 samt 2.2, hvor der allerede står beskrevet hvor træer må plantes og hvor høje hækkene må være, samt til lokalplan 032.

Hækkene må være 1,2 m også ud mod stierne.

 

Der bliver løbende holdt havesyn og hvis reglerne ikke overholdes, efter påtale, bliver der udstedt gebyr til lejerne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man altid kan rette henvendelse til bestyrelsen og vi vil herefter være behjælpelig med at skære træerne ned.

 

C 42, har mange store træer i haven, men de skygger ikke for nogen, hvis de generer naboerne vil hun naturligvis være åben for dialog, der behøver ikke være en regel for det.

 

F 92, Forslag både med stierne og træerne,mener der er problemer med naboskabet, hvis vi ikke kan tale med naboerne og mente ikke at bestyrelsen skulle pålægges denne opgave. Opfordring til at tale med naboerne hvis der er et problem.

 

F3, mener at 2 personer kunne gå rundt og holde øje med at reglerne overholdes.

 

C 14 og 15, er glad for Kai, da han har været en stor hjælp til at slå græs og synes at forslagene ikke var forventelig fra F 27, vi burde lade forslaget stoppe her.

 

Formanden, og bestyrelsen mener ikke der skal gøres mere ved dette forslag. Vi har været ude og fælde temmelig mange træer og da det allerede står beskrevet i ordensreglerne og lokalplan 032, hvordan hække og træer skal håndteres, bør der ikke være tvivl.

 

F 3, hvis man er uvenner med naboen, vil hækken blive skåret net til 1,2, men der er ikke en nabo ud til stien og hun mener der er mange hække der er mere end 1,2 ud til stierne.

 

F 27, når et træ er 15 meter højt har det et rodnet på ca. 20 meter.

 

Formanden, der er ikke mange træer der er så høje som beskrevet, men man skal sikre sig at planter og træer ikke kan krybe ind til naboen og træer skal plantes min.2 m fra skel og på sådan en måde at de ikke med tiden skygger på nabo grunden,som der står beskrevet i ordensreglerne 2.6.

 

Dirigenten, gjorde rede for, at det allerede er beskrevet i ordensreglerne og at forslagsstiller derfor trækker forslaget og bliver mere konkrete. Dirigentenog formanden mener det mere er et spørgsmål end et egentligt forslag.

 

Forslaget falder hermed.

 

Forslag 3

 

Fremsendt af:

E 62, Dorthe Berger

 

Foreslår at græsslåmaskiner og lign. støjende elementer bliver brugt på fastsatte tidspunkter i week-ender.

 

Forslaget er begrundet med at dette foregår på alle tidspunkter fra tidlig morgen til sen aften. Selv på de nuværende faste tidspunkter mellem kl. 12.00 – 14.00, bliver der slået græs eller lign.

 

1)    At der på lørdage, kun må køres med maskiner til kl. 15.00

 

2)    At der på søn- og helligdage, kun må køres med maskiner til kl. 12.00

 

Formanden foreslog, at vi stemte skriftligt og at punkterne behandles hver for sig.

 

Afstemning:

 

1)

For: 27

 

Imod: 65

 

Forslaget falder hermed

 

2)

For: 27

 

Imod: 60

 

Forslaget falder hermed

 

Det er hermed stadig søndage mellem kl. 12.00 – 14.00 der ikke må køres med maskiner, værktøj og redskaber i henhold til ordensreglerne § 1.2.1

 

Forslag 4

 

Bestyrelsen i Raamosen

 

Ordensregler

 

Ændres fra:

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km i timen. Færdsel med motorkøretøjer er kun tillad på grusvejene. For af- og pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græsstierne, såfremt det i øvrigt sker, uden stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private trailere med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

 

Ændres til:

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km i timen. Færdsel med motorkøretøjer er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græsstierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejen er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private tommetrailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

 

B 32, B39 – hvis man ikke får tømt sin trailer i en week-end får man så en påtale?

 

Formanden – det gør man ikke, så længe bestyrelsen kan se der sker noget og inden du får en påtale går der ca. 3 uger.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

Forslag 5

 

Ny paragraf i ordensreglerne.

 

 • § 4.6.7 Bruges hønsehus og hønsegård ikke i en sæson til hønsehold, skal hønsehus og hønsegård fjernes.

 

C 42 – er det ikke for kort tid til at få renset ud og få tingene på plads igen?

 

Formanden: Efter en sæson, hvor det ikke bruges, er det noget man skal, det er kommunender forlanger det. Det hører ikke med til bebygget areal da det højst må være 1,2 m højt og hønsehus betragtes som redekasser.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 6.    Valg til bestyrelse for 2 år

 

a)     Formand                       Jens Hervø                                                                       

b)     Bestyrelsesmedlem         Susanne Ryberg

   Bestyrelsesmedlem         John Krogsøe                

   Bestyrelsesmedlem         Morten Movang

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                 1. Suppleant                  Alice Rasmussen            

  2. Suppleant                  Kai Fehrend

 

 1. 7.    Valg af bilagskontrollanter. Ikke på valg i 2018.

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 1. 8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

a)      Bilagssuppleant               Lis Frank

b)      Bilagssuppleant               Heidi Jensen

 

 1. 9.    Evt. Intet.

 Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🤭

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 16. marts 2017 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

Formanden bød velkommen

1.    Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Susanne Ryberg der blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og vil blive optaget.

Der er 97 stemmeberettigede til stede.

  Valg af referent:    Lis Frank

  Valg af stemmeudvalg:

  Mette                  E 68

  Knud                  G 15

  Jane                   B 7

  2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

  Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen.

  Formanden fortalte om kontrakten og det vigtige for os er opsigelsesvarslet, der bliver som beskrevet i beretningen 6 år for afd. A og B og 10 år for resten af afdelingerne.

  Formanden har d.d. talt med borgmesteren der har bekræftet, at der for nuværende ikke er planer om at udlægge området til andre formål.

  Charlotte B 32, spurgte hvordan det skulle forstås med opsigelsesvarslet – Kommunen giver et opsigelsesvarsel på 6 år i afd. A og B.

Opsigelsesvarslet er ikke en kontrakt længde, men den tid N/F Råmosen skal have, efter at opsigelsen er modtaget   

Bestyrelsens beretning 2017

Så er det tid igen, for den årlige generalforsamling, havesæson 2017 nærmer sig.

  Igen her i vinter halvåret 2016 – 2017 prøver vi at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget week-ender i dagtimerne. Vi har desværre alligevel haft nogle indbrud i afd. A i efteråret 2016, hvor man tilsyneladende igen holder ude på Baltorpvej med en bil, går over gangbroen og ind i haverne. Slæber det stjålne ud til Baltorpvej, eller de ”låner” en trillebør til transport af do. Vi har tilsyneladende fået spærret broen for sent, for indbruddene ophørte efter vi fik den spærret. Vi må lære af det, i år bliver broen spærret før efterårsferien.

Det er ikke nemt at skrive om noget nyt i årsberetningen, det er for det meste de samme ting der går igen: At affaldsstativerne bliver fyldt med alt andet end husholdningsaffald. At der bliver smidt affald ved siden af stativerne. At man skal overholde vores vandingsregler. At der ikke må efterlades madaffald og andet, der er spiseligt for rotter i haverne, samt gammelt affald hvor de kan bo. At der køres alt for stærkt på vore grusveje, max 15 km. i timen. At der heller ikke må smides nogen form for affald i læbælterne.

Igen i 2016 har det været lidt småt med havesyn på grund af sygdom og manglende tid. Det er ikke noget vi gør for sjovt, det får man ikke ret mange venner af. Det er noget vi skal og når der kommer klager fra andre lejere, er vi nødt til at se på det. Vi er jo heller ikke selv helt blinde. Alligevel er der sendt over 90 breve ud, igen mest omhandlende haveoprydning og ”kompost” bunker, samt at haveloddet ikke må bruges til oplagring af bl.a. cykler, knallerter, gamle byggematerialer, m.m. Desuden bruges der en del tid på nabotvister, bl.a. på grund af de små buske og træer, der blev plantet for 5 – 10 år siden eller mere, der nu er blevet for store.

Når der f.eks. har været indbrud eller vi forsøger at få fat i et medlem af en eller grund, er det ofte lidt svært. Mange har fået nyt telefonnr., nogle få har oven i købet fået ny adresse, så husk at give bestyrelsen besked, om ny adresse og telefonnr., samt evt. e-mail. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, før der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mail adresser, hvor man for tilsendt en mail, når bestyrelsen mener, der er vigtigt nyt på hjemmesiden, f.eks. ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt råmosen, eller fanebladet ”vil du holdes ájour” og skriv at du gerne vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail, når der er vigtigt nyt.

Der har de sidste par år været mange handler af huse og skure. De fleste er der ikke de store problemer med, det er ”bare” en opsigelse fra sælger og en ny kontrakt på den nye lejer. Der er desværre nogle der ”bare” handler og regner med at bestyrelsen ”bare” godkender den nye lejer. Det gør vi ikke ”bare”. Bl.a. er der et max. antal ikke Ballerup borgere, der kan optages om medlemmer. Der kan være tidligere medlemmer, som af en eller anden grund er blevet ekskluderet, dem tager vi ikke ind igen. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet m.m., som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvend dig til din bestyrelse først, bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer.

Genbrugspladsen er nu lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider, på hjemmesiden og i opslagskasserne. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer. Tømning og oprydning af vores genbrugsplads har i de seneste år, været en alt for stor post i vores budget i returbetaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. De penge vi sparer ved en aflukning af genbrugspladsen kan nemt bruges til andre formål i vores haveforening.

I 2016 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores mere eller mindre nedslidte maskiner. Vores budget tillader desværre ikke maskinindkøb til flere hundrede tusinde kr. Vi må gøre, hvad vi kan for at holde dem kørende og få sparet nogle penge sammen til noget nyt.

Over 200 medlemmer har igen, i 2016, deltaget i pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Tirsdagsholdet i afd. A og B, er desværre heller ikke kommet i gang i 2016, vi håber stadig, at der er nogle friske havefolk i afd. A og B, der måske sammen med bestyrelsen, vil prøve at få det til at køre igen. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har været i gang i hele 2016 med at vedligeholde og forskønne vores område. Vi vil, igen opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer man selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget, at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Der er igen i 2016 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner m.m., hvor det er mest tiltrængt. Der er lavet et par nye parkeringspladser og en kraftig udvidelser af en, som næsten er færdig.

Der skulle, inden udgangen af 2016, have været forhandlet en ny kontrakt på plads med Ballerup kommune, hvor det område, fjerkrækolonien har haft, skulle med ind i N/F Råmosen, med ca. 15 havelodder. Desuden, i særdeleshed, kontraktlængde, opsigelsesvarsler og økonomi. I skrivende stund er vi ikke helt færdige. Der har været afholdt nogle møder, samt en del mails og telefonsamtaler. Kontraktudkastet skal først i økonomiudvalget i februar, inden det skal godkendes og underskrives. I grove træk ser det p.t. sådan ud.

Økonomisk mister N/F Råmosen ca. kr. 57.500, ved at Ballerup kommune vil fjerne pensionist tilskuddet, nedsætte tilskuddet for ren- og vedligehold, samt at vi fra 2018 yderligere selv skal afholde udgiften til tømning af vores toilet tanke.

N/F Råmosen’s bestyrelse, har gjort Ballerup kommune opmærksom på, at vi stadig mener det er for stor en stigning, som vi må pålægge vores medlemmer.

Opsigelsesvarslet for A og B, er 6 år, dog med uopsigelighed i 4 år, således at dette areal tidligst kan opsiges til ophør den 1. januar 2027.

Afd. A og B er ikke udlagt til varige nytte- og fritidshaver, derfor en anden opsigelse end afd. C – G. Opsigelsesvarslet er ikke en kontraktlængde, men det varsel N/F Råmosen skal have før haverne skal være rømmet. Hvis f.eks. afd. A og B bliver opsagt d. 01.01.2024, skal området først være rømmet d. 01.01.2030.

Opsigelsesvarslet for afd. C – G er 10 år. Afd. C – G er udlagt til varige nytte- og fritidshaver og kan kun nedlægges hvis særlige samfundshensyn gør det nødvendigt, at disponere over arealet til andet formål, der ikke kan tilgodeses andet sted i kommunen.

N/F Råmosen’s bestyrelse har gjort Ballerup kommune opmærksom på, at vi ikke kan gå med til kortere opsigelsesvarsler. Mange af medlemmerne er gamle pensionister, med en lav indkomst, som har haft have i Råmosen i 20 år eller mere og igennem årene har sparret sammen til en lille hytte i Råmosen, mange med deres families hjælp. Desuden at der indenfor de seneste år, er købt/solgt og opført mange huse til en værdi af kr. 30.000 – 50.000 og enkelte endda til over kr. 60.000. Bestyrelsen vil derfor sikre, at de har deres haver og huse i mange år fremover.

Med de ovenstående varsler må det være op til vores lejere selv, i særdeleshed i afd. A og B, hvor meget de vil og tør investere i deres haver, skure og hytter m.m. fremover.

Bestyrelsen har sammen med et par hjælpere, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2016. Vi begyndte med morgenkaffe og flaghejsning til sæsonstart. Sct. Hans med grill og bål, samt tombola m.m. Vi sluttede af med farvel kaffe og hjemmebagte boller i oktober.

Det var rigtig dejligt, at der var så stort et fremmøde til arrangementerne. Vi siger igen tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, lave kaffe, vaske op, skaffe flødebollemaskine, lodder og gevinster og meget andet.

En del af vore pilemark i afd. C er blevet høstet i starten af februar og der skal høsten en gang mere eller to i løbet af vinteren, så der kan, ligesom sidste år, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der er blevet flettet kurve, bønnestativer, blomster espalier m.m.

I år skal vi videre med veje og p-pladser. Vi skal fortsætte oprydningen rundt på området i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt på området skal fjernes, så vi ikke får maskinskader på den konto. Vi fortsætter med toiletrenoveringerne. Der skal plantes, beskæres og flises. Det nye område skal gøres klar til udlejning. Der skal fortsat skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, der skal males, både ude og indvendigt ved foreningshuset osv. osv.

Så lidt om bestyrelsen, vores kasserer gennem mange år, var sidste år ikke sikker på, at hun kunne blive ved med at bruge så meget tid, som det kræver at ”passe” på vores penge. Det er heldigvis lykkedes at overtale hende til at tage en tur mere, det kan vi alle være glade for, det er betrykkende, at der er styr på pengesagerne. Til vores kasserer søger vi derfor en omhyggelig person, der har interesse i at overtage posten som kasserer.

Det ser måske sådan ud, når I kører forbi foreningshuset om eftermiddagen eller en lørdag formiddag, at N/F Råmosen’s bestyrelse ”kun” sidder og drikker kaffe og spiser kager. Det er bestemt ikke bare ren afslapning. Der er altid gang i noget, møder, mail, brevskrivning, kontortider, regnskab, reparationer og eftersyn af maskiner, indkøb, planlægning, klargøring til pligt, myndighedshåndtering m.m.

Kære medlemmer, jeg har sagt det før, I har en fantastisk bestyrelse, samt et par super gode suppleanter, der også deltager i arbejdet, med at få vores haveforening til at virke.

Bestyrelsen arbejder som et godt team, hvor alle gør en indsats og bruger en masse af deres fritid. Jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse som jeg igen har været for den, som formand.

Opgaverne har som sædvanlig været mange i 2016 og er stadig mange, men vi er nået rigtig langt. Bestyrelsen vil atter takke alle vores havefolk der hjælper til i vores forening og bruger en masse fritid på det. Uden jeres hjælp og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt!

Husk der er sæsonåbning med morgenkaffe og flaghejsning d. 26.03.2017 kl. 9.00 – 11.00.

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god havesæson 2017.

Afstemning: enstemmigt vedtaget

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Erik Degn F63:

Spurgte hvordan der kunne være så stor forskel på vandafgiften i 2015 og 2016. I 2015 var den på kr. 59.541 og i 2016 kr. 39.149.

Lene svarede at efter regnskabet i 2015 modtog vi en års regulering på kr. -19.321, hvilket svarer til forskellen i regnskabet på disse to år.

Lene kommenterede besparelserne på genbrugspladsen, der efter vi har fået faste åbningstider og vagt er faldet fra kr. 48.495 til 20.161, disse besparelser fremkommer fordi vi ikke bruger så mange penge på at køre affaldet til genbrugspladsen.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2016

Peter fortalte at tilskud fra kommunen til pensionister bortfalder fra den kommende sæson.

Kontingentet stiger herefter for pensionister til det samme, som for ikke pensionister.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

5.    Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

Side 2, afsnit 3 i lejekontrakt til medlemmerne

Ballerup Kommune kan dog i tilfælde af pålæg fra højere myndighed, opsige foreningens samlede lejemål, helt eller delvis, med et varsel på 10 år, i afd. C, D, E, F & G, og et varsel på 6 år i afd. A & B, at regne fra den første i en måned. I tilfælde heraf ophører brugsretten til nærværende havelod, uanset om foreningen stadig består.

Pkt. 1, Størrelsen af leje m.v.:

Udgår:Pensionister deltager ikke i betalingen af den del af lejeaftalen, der skal

Udgår: afregnes som leje til Ballerup Kommune. Til dækning af foreningens

Udgår: fællesudgifter, betaler medlemmet, et årligt kontingent. Beløbet ændres

Udgår: i takt med foreningens udgifter, og fastsættes i overensstemmelse med

Udgår: foreningens års budget. Udgår

Pkt. 2, Rettidig betaling af havelejen:

Betaling af haveafgift/leje skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelse af faktura til foreningens girokonto. Ved manglende indbetaling vil rykkergebyr på kr. 100,00 blive tilsendt.

Pkt. 4, Ophævelse af indgående lejeaftale, øvrige bestemmelser:

Nærværende kontrakt respekterer i det hele de begrænsninger og vilkår, som måtte fremgå af lejeaftalen med Ballerup Kommune, og som er medlemmet bekendt. Lejeren erklærer tillige ved sin underskrift på nærværende lejeaftale, at være bekendt med foreningens ordensregler og vedtægter, samt at have modtaget en kopi af disse.

Ændringerne i lejekontakten blev gennemgået, det er dog en forudsætning for at den kan træde i kraft at Ballerup Kommune også godkender den efterfølgende.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

Forslag 2

N/F Råmosens ordensregler.

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Trailere under 1000 kg er dog undtaget.

Ændres til:

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved.

Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt.Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private trailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

Ruth, F 45:

Er der lavet så mange grusparkeringer, at der er plads til gæster?

Peter fortalte at det er korrekt at der ikke er så mange grusparkeringspladser, man må gerne holde på p-pladser langs med grusvejen, når det er tørt, så man ikke ødelægger græsset.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00.

Ændres til:

§ 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00, i havesæsonen, fra d. 01.04. til d. 31.10.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

Forslag 3

Omformulering af tekst i § 2 i vedtægterne

Vedtægter

§ 2

Medlemmer

Borgere i Ballerup kommune, samt en mindre procentdel udensogns borgere, fastsat af bestyrelsen og Ballerup Kommune, kan blive lejere/medlemmer af foreningen. Optagelse som lejer/medlem skal ske, efter godkendelse af bestyrelsen, senest samtidig med, at den pågældende får stillet en nyttehave til rådighed i N/F Råmosen. Ved evt. fraflytning fra kommunen, skal kontrakten godkendes igen.

Et medlem er pligtig til selv, at gøre brug af nyttehaven, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægts § 7.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 6

Ordensbestemmelser m.m.

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser, medlemmers lejekontrakter m.m., som skal være gældende indenfor det af foreningen administrerede område.

Ballerup kommune skal godkende foreningens regler og love, samt en standardformular, som skal bruges ved udlejning af hver enkelt havelod.

Formandens kommentar:

Grunden til at vi gerne vil have denne tekst indført er, at det står i lokalplan 032, og at bestyrelsen gerne vil have de ændringer vi laver juridisk i orden.

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i så fald skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse snares efter.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 9

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag skal være til afhentning i opslagskasserne og lagt på N/F Råmosen’s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan kun udarbejdes ændringsforslag til de på dagsordenen optagne forslag.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og et myndigt husstandsmedlem.

Hver nyttehave, d.v.s., hvert medlem, tildeles 1 stemme. Et medlem kan i tilfælde af fravær kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§13

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte, medens bestyrelsen på et konstituerende møde vælger såvel næstformand som sekretær m.v.

Der kan vælges én ikke Ballerup borger til bestyrelsen, dog ikke posten som formand.

Generalforsamlingen vælger yderligere en eller flere suppleanter.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges medlemmer.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan dog kun vælges én person fra samme husstand. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være nært beslægtet.

Valg til bestyrelsen er henholdsvis 2 og 1-årige.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Det samme gælder, hvis et bestyrelsesmedlem uden lovlig grund og uden at meddele sit fravær udebliver fra 3 indkaldte møder i træk.

Kan bestyrelsen i tilfælde af en eller flere medlemmers fratræder på en og samme gang ikke suppleres op igennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 15

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflerhed.

Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 16

I alle forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Medlemmernes deposita: for at hæve dette beløb kræves der 6 underskrifter: Formand, kasserer, 2 øvrige medlemmer og 2 Bilagskontrollanter.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

§ 18

For en periode af 2 år ad gangen vælger generalforsamlingen ud af sin midte 2 bilagskontrollanter og 2 bilagssuppleanter. Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab m.m. og føre protokol over de bemærkninger m.m., som kontrolarbejdet giver anledning til.

Bilagskontrollanterne skal ved årsafslutningen påtegne det aflagte årsregnskab og herunder over for foreningens medlemmer attestere, at beholdningernes tilstedeværelse er konstateret og fundet i orden.

Endvidere, at årsregnskabets indhold er i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

Det reviderede årsregnskab samt forslag til driftsbudget m.m. udsendes til medlemmerne, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Efterfølgende sendes det reviderede regnskab, budget sammen med referat fra generalforsamlingen til Ballerup kommune.

Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i Ballerup Kommunen.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

Rettelserne bliver sendt til Ballerup Kommune til godkendelse.

6.    Valg til bestyrelse for 2 år

a)     Kasserer                       Lene Nielsen                                                                     

b)     Bestyrelsesmedlem         Per Jacobsen

   Bestyrelsesmedlem         Flemming Møller

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                 1. Suppleant                  Morten Movang             

  2. Suppleant                  Jens Hervø

7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

a)      Heidi Jensen,  F 94

b)      Alice Rasmussen, F 55

9.    Evt.

Dirigenten oplyste at der er omdelt en folder der fortæller om sæsonåbning søndag d. 26. marts kl. 9.00.

Der er arrangeret et Tupperware party, lørdag d. 8. april kl. 14.30 i foreningshuset.

Der er pileflet i foreningen, hvor der er mulighed for at være kreativ, opslag bliver sat op snarest og Susanne og Anne Mari vil være behjælpelig.

Axel, B 12:

Vil gerne rose bestyrelsen for det gode arbejde og gjorde opmærksom på, at der fremover vil være pligtarbejde i afd. A og B om onsdagen, opslag vil snarest blive sat op.

Formanden:

Vi bakker om initiativet.

Der bliver lavet ca. 15 nye lodder, hvor der bliver indkaldt til pligtarbejde. 

Vi er glade for at kunne fortælle kommunalbestyrelsen, at vi kan præstere mere end 25% deltagelse på vores generalforsamlinger.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

😉

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 17. marts 2016 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

1.    Valg af dirigent

Susanne Ryberg blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at referatet vil blive optaget.

Der er 100 stemmeberettigede til stede.

Valg af referent:   Lis Frank

Valg af stemmeudvalg:

E 65 Keld

E 42 Lis

F 44 Torben

2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen.

Kommentarer:

F 92 Inge - takker for den fine beretning

Formanden fortalte om status på den nye kontrakt. Den er ikke underskrevet endnu, økonomisk er den dårligere end den nuværende, som udløber ved årsskiftet 2016/17.

Der er ikke noget konkret endnu.

Der vil løbende blive orienteret om kontraktforhandlingerne.

Vi overtager området ved fjerkræforeningen, men vi er uenige med kommunen om vedligehold af området, hvor tit og hvem der skal gøre det.

Fremadrettet må man bl.a. ikke have mere end et havelod og kommunen vil fjerne pensionisttilskuddet.

Genbrugspladsen, har i mange år været et problem og fremover vil genbrugspladsen kun være åbent på bestemte tidspunkter. Når vi lukker genbrugspladsen, vil der blive sat et opslag op.

Tanken er, at vi skal have et skraldehold, så det kan gå på turnus. Folder vedr. kompostering uddelt.

Bestyrelsens beretning 2016.

Så er der gået et år igen og havesæson 2016 nærmer sig. På generalforsamlingen i 2013, blev det vedtaget at bestyrelsens beretning skulle udsendes skriftlig sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Igen i 2015 - 2016 har vi valgt at prøve at dæmme op for indbrud og hærværk, i vores huse og skure, ved at spærre området af for kørsel med biler, dog undtaget weekender i dagtimerne. Vi har desværre alligevel haft nogle indbrud, dog ikke nær så mange som i de foregående år. Det er gået hårdest ud over afd. A, hvor man tilsyneladende holder ude på Baltorpvej med bil, går over gangbroen og ind haverne. Slæber det stjålne ud til Baltorpvej, eller de ”låner” en trillebør til transport af do. Der er igen forsøgt, at få kontakt til de lejere det gik ud over. Men det er lidt svært, mange af jer har fået nyt telefon nummer. Så husk at give bestyrelsen besked, om ny adresse og telefon nummer.

Vi forsætter lidt med det negative, vores genbrugsplads. Der bliver stadig smidt, sorte sække og køkkenaffald. Vi har flere gange ved tømning af genbrugspladsen, set rotter og spor efter dem. Desuden er der alt for meget haveaffald du selv skal formulde, ifølge ordensreglerne. Det er dine egne havekollegaer der skal håndtere dit affald, sortere dit affald og tømme dine sække, den kommunale genbrugsplads modtager ikke sorte sække. Desuden undrer det os, at vi modtager gamle bil- og knallertdele, køleskabe, isolering, olie affald m.m. Vi er naturligvis godt klar over at der kommer noget udefra.

Tømning og oprydning af vores genbrugsplads har igen kostet ca. 60.000 kr. i retur betaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. For at dæmme op for ovenstående bliver genbrugspladsen lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider.  

Det kniber også stadig med, hvad der må smides i affaldsstativer. De er kun til husholdningsaffald, alt andet skal på genbrugspladsen. Igen er det Råmosens folk, der troligt hver uge tømmer affaldsstativerne. Hvis stativerne er fyldte, lad være med at sætte det ved siden af, og slet ikke madaffald, det bliver spredt af fugle, og endnu være det tiltrækker rotter. Der er flere af vore lejere, der tager køkkenaffaldet med ind i deres bil, når de forlader deres have, så standser de ved et af vores affaldsstativer og smider det i. Tag det dog med hjem i jeres egen container, vi har ikke altid plads. Vores containere bliver kun tømt en gang om ugen.

Grundet sygdom i bestyrelsen, har det igen været lidt småt med havesyn. Alligevel er der sendt 46 breve ud, igen mest omhandlende oprydning og ”kompost” bunker og alt for store buske og træer. Der er nogle stykker, hvor der er af forskellige grunde, blev aftalt, at det påtalte kunne vente til et senere tidspunkt. Til dem og alle andre, havesyn starter snart op igen.

Igen i 2015 er der gået mange timer og penge med vedligehold og reparation af maskiner. Den store blå traktor og slagklipper er ved at være total slidt op. Vores budget tillader desværre ikke maskinindkøb til ca. en halv million. Vi har derfor valgt at købe en brugt græsslåmaskine, som vi er i gang med at sætte i stand, så den blå traktor ikke skal køre så meget. Vi mangler lidt endnu, på den brugte græsslåmaskine, men der dog blevet slået græs med den et par gange i 2015.

Igen i 2015 har der været et dejligt stort fremmøde, til pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Tirsdagsholdet i afd. A & B, er desværre ikke rigtigt kommet i gang i 2015, vi håber og vil gøre vores til, at der er nogle friske havefolk, i afd. A & B der kan få det op at køre igen i år. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har været i gang hele året, med at vedligeholde og forskønne vores område, ikke mindst på grund af vores utrættelige næstformand. Vi vil, igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer man selv. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Der er i 2015 blevet sat et par toilet bygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage m.m. hvor det er mest tiltrængt.

Der skal, inden udgangen af 2016 være forhandlet en ny kontrakt på plads med Ballerup Kommune. I den nye kontrakt, kommer det område, hvor fjerkræskolonien har været, med ind i N/F Råmosen, med ca. 15 havelodder. Der har været et par møder med kommunen og N/F Råmosen, hvor bl.a. vores opsigelse er blevet drøftet, vi er pt. på 6 år. Vi er ikke færdige med forhandlingerne endnu, bl.a. på grund af sygdom, og derfor er der ikke underskrevet noget. Vi har bl.a. brugt tiden til at undersøge ”Svend Auken” brevet, det lovmæssige i det og hvad kommunen har sendt ind til staten om N/F Råmosen’s fremtidige status. Vi tror stadig at der kommer en fornuftig kontrakt ud af det inden årets udgang. Der er aftalt at året 2016 kører efter den gamle kontrakt, med tilskud og pensionisttilskud. 

Vi har stadig vandproblemer i af afd. A & B. Der arbejdes fortsat med forskellige løsninger, som vi håber, bliver sat i gang i løbet af året.  

”Festudvalget” har, sammen med bestyrelsen, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2015. Vi begyndte med, morgenkaffe og flaghejsning, d.29.03.15, Sankt Hans fest og bål. Vi sluttede af med farvelkaffe, og hjemmebagte boller, i oktober. Det var rigtig hyggeligt og dejligt, at se så mange mennesker til alle arrangementerne. Vi siger tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, skaffe flødebolle maskine, skaffe lodder og gevinster, og meget andet.

Vores pilemark er blevet høstet et par gange, senest i starten af februar. Der har været afholdt et par flette dage i foreningshuset, hvor der er blevet flettet  kurve, blomster espalierer m.m.

 I år skal vi i gang med veje og P-pladser, der bliver indkøbt en pladevibrator til do. Vi skal forsætte oprydningen i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, efter den megen tøsne og stormen Gorms hærgen i vinter. Jord, sten og andet affald der er smidt rundt på området, skal fjernes, så vi ikke får maskinskader på den konto. Vi forsætter med toilet renoveringerne. Der skal plantes og beskæres. Der skal skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, der skal males, både ude og inde osv. osv.

Og så lidt om bestyrelsen. Som før omtalt har bestyrelsen heller ikke undgået sygdom. Et bestyrelsesmedlem været igennem et voldsomt sygeforløb i 2015, men er heldigvis tilbage igen. Et andet er i perioder, helt ude, og kan hverken gå eller stå. Vores kasserer gennem mange år er ikke sikker på at hun, fra næste år, kan blive ved med at bruge så meget tid som det kræver at ”passe” på vores penge. Til vores kasserer søger vi derfor en omhyggelig person, der har interesse i, på sigt, at overtage kasserer posten.

Bestyrelsen bliver nød til at omrokere. Alle der er på valg, genopstiller under en eller anden form. Mere om det på vores generalforsamling. 

 At sidde i N/F Råmosen’s bestyrelse er bestemt ikke bare ren afslapning, kaffedrikning og gratis haveleje. Kære medlemmer I har en fantastisk bestyrelse og et par super gode suppleanter der også deltager i arbejdet med at få vores haveforening til at virke. Bestyrelsen arbejder som et godt team, hvor alle gør en stor indsats. Jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse, som jeg har været for den, som formand.

Opgaverne har været mange i 2015 og er stadig mange, men vi er godt på vej og er nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores have folk der hjælper til i vores forening og bruger en masse fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt!

Husk at der er morgenkaffe og flaghejsning d. 27.03.16 kl. 10:00, ved foreningshuset.

Når vejret tillader det, bliver der åbnet for vandet og toiletter åbnes, nærmere info følger på hjemmesiden og i opslagskasserne.

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god havesæson 2016.

Beretningen godkendt

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Afstemning: vedtaget

Kassereren opfordrede til, at der findes en afløser som på sigt kan overtage.

4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2016

Afstemning: vedtaget

5.    Indkomne forslag til behandling

Forslag 1

Depositum hæves med kr. 200,00 fra kr. 600,00 til kr. 800,00.

Begrundelse:

Alle havelejere betaler p.t. kr. 600,00, men desværre er der haver der skal ryddes efter lejere, så derfor dette forslag.

Opkrævningen vil komme på næste giro.

Afstemning: vedtaget

Forslag 2

Ordensreglerne § 3.2.01

Opsætning af havelåger, kan finde sted på alle havelodder. De skal være af træ og må max. have en højde på 1,2 m. Havelågerne skal males i jordfarver.

Afstemning: vedtaget

Forslag 3

Formanden

At der ikke må bruges nogen form for maskiner om søndagen mellem kl. 12.00 – 14.00.

Freddy G 41

Fortalte at en nabo/genbo slår græs hver dag og det er meget frustrerende og foreslår at det gælder både søn- og helligdage.

Jens Villander A 68

Støtter ikke forslaget, hvis man går på arbejde kan det være vanskeligt at nå havearbejdet, hvis man ikke må i week-enden.

Formanden svarede, at det kun er 2 timer om søndagen, det drejer sig om.

Freddy G 41

Har stillet et ændringsforslag, om at det skal gælde både søn- og helligdage.

Lene C 35

Vil gerne støtte op om det oprindelige forslag hvor det kun er søndagen, og ville være meget ked af, at det også skulle gælde helligdage.

Freddy trak sit forslag.

Afstemning:         60 for        

                         17 imod

Forslaget er vedtaget.

Ny § 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00.

Det betyder samtidig at den tidligere § 1.2.1 ændres til § 1.2.2.

6.    Valg til bestyrelse for 2 år

a)     Formand                       Peter Jørgensen, genvalgt                 

b)     Bestyrelsesmedlem         Susanne Ryberg, genvalgt

   Bestyrelsesmedlem         John Krogsøe, genvalgt

                 Bestyrelsesmedlem         Lis Frank, genvalgt

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                 1. Suppleant                  Jens Hervø

  2. Suppleant                  Morten Movang

7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

Bilagskontrollant               Berit Pedersen

Bilagskontrollant               Tonni Sjøberg

Begge bilagskontrollanter er valgt i 2015 for en periode på 2 år.

8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

Da der ikke var nogen der ønskede at stille op til dette hverv besluttede vi på generalforsamlingen, at da vi har en suppleant til bilagskontrollant, som er Alice Rasmussen, F55, der ikke var på valg, at vi ikke behøvede flere.

9.    Evt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. evt. ikke kan vedtages noget.

G 41 Freddy

fortalte at man har en hane der galer hele dagen, som er meget generende. Peter gjorde opmærksom på, at det er tilladt at holde høns max. 5 stk., så derfor kan vi ikke gøre noget ved det nu, hvis det skal ændres skal det op på generalforsamlingen som et forslag.

F 51 Alice

Er det muligt at få et kursus i beskæring.

Vi har forbindelser til folk der kan beskære, bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Susanne gjorde opmærksom på, at vi har valgt at høste hele pilemarken, der er 7 slags pil, der er klar til at flette, der kommer et opslag på hjemmesiden og i opslagskasserne, så vil Susanne og Anne Mari undervise.

Der er åbningskaffe d. 27. marts kl. 10.00.

Susanne gjorde opmærksom på at hvis I oplyser jeres mailadresse er det muligt at få informationer/nyheder fra foreningen via mailbox.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

😉

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

tirsdag d. 17. marts 2015 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

1.    Valg af dirigent

Susanne Ryberg blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og af hensyn til referat vil blive optaget.

Der er 171 stemmeberettigede til stede.

Valg af referent:   Lis Frank

Valg af stemmeudvalg:

Tuncay Cetin, B4

Inge, D73

Niels, D34

Fatih, F67

John, A70

Bestyrelsen blev præsenteret

2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens beretning 2015.

Så er der gået et år igen og havesæson 2015 nærmer sig. På generalforsamlingen i 2013, blev det vedtaget at bestyrelsens beretning skulle udsendes skriftlig sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Igen i 2014 har vi valgt at prøve at dæmme op for indbrud og hærværk i vores huse og skure, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget weekender i dagtimerne. Det lykkedes desværre ikke helt, aften/nat 22.11.14 havde man forsøgt at komme ind på området i afd. F ved at flytte en sten, de kom dog ikke længere end ca. 25 m. Alligevel havde de mod nok til at gå ind på området, og brække ca. 16 huse og skure op. Det virker igen som om det er nogle amatører, der bare ødelægger døre og vinduer for langt mere end de stjæler. 16 indbrud er 16 for meget, men det er dog bedre end 120, som det var før vi begyndte at spærre af. Desuden har vi sluppet for stjålne og afbrændte biler, stjålne pengeskabe og affald, græsarealer der er pløjet op efter bilkørsel m.m. ved nattetide, inde på området.

Og når vi nu er ved det negative er det stort set de samme, som de foregående år vi må beskæftige os med, bl.a.

At der på vores genbrugsplads stadig bliver smidt, sorte sække, haveaffald man selv skal formulde i egen kompostbeholder og køkkenaffald. Der bliver derfor brugt alt for megen tid og dermed penge på, at tømme genbrugspladsen, omregnet ca. kr. 60.000. 

At affaldsstativerne bliver fyldt med alt andet end husholdningsaffald, med det resultat at der ikke er plads til køkkenaffaldet.

At man skal overholde vores vandingsregler. Vi læser jævnligt vores vandmålere af tidligt om morgenen, hvis der er vandforbrug, står der noget åbent. Som regel er der sprunget en haveslange.

At der ikke må efterlades madaffald og andet der for rotter m.m. er spiseligt i haverne. Flere gange har vi ved måleraflæsning, kunne se måger kredse over et havelod, fordi der er efterladt madaffald.

At der køres alt for stærkt på vores grusveje, max 15 km. i timen, med store støvgener for de lejere der har haver ud mod do.

At der ikke må smides nogen form for affald i læbælterne. Når der skal fjernes krat og slåen for at komme ind og bekæmpe f.eks. Bjørneklo, ødelægger vi vores maskiner, senest en helt ny maskine skulle, efter en lille times kørsel, repareres for kr. 4.500,00.

Der er stadig problemer med vand i afd. A & B. Ved kraftig regn løber kanalen over og ind på et lavere område, hvor det ikke selv kan løbe væk igen. Der arbejdes fortsat på en løsning med dette. 

Grundet sygdom i bestyrelsen, har det været lidt småt med havesyn. Alligevel er der sendt ca. 40 breve ud, mest omhandlende oprydning og ”kompost” bunker. Desuden er der brugt megen tid på nabotvister, især på grund af de små buske og træer der blev plantet for 10 år siden eller mere, og nu er blevet alt for store.

I starten af året opsagde Ballerup kommune Fjerkrækoloniens lejemål op pr. d. 01.04.14. Endelig fred i området, men der er ingen træer der gror op i himlen. Ballerup kommune meddeler N/F Råmosen i en mail d.21.05.14 at der er kommet nye kræfter til, som vil sørge for at Fjerkrækolonien kommer op at køre igen. Vi efterlyser stadig de nye kræfter, dog er der koblet en byrådspolitiker på sagen og N/F Råmosen har fået lov til at plante stierne mod fjerkrækolonien til.😥

I N/F Råmosen har vi mange lejere af anden etnisk herkomst end dansk, langt de fleste passer deres haver, nyder deres fristed og giver ikke flere problemer, end etnisk danske. Hvorfor dette ikke gælder i fjerkræforeningen skal være usagt. 

Noget meget mere positivt er det med pligtarbejde. Igen i 2014 har der været et dejligt stort fremmøde, hvor der er udført mange forskellige, små som store opgaver. Tirsdagsholdene i afd. A & B, samt i C-D-E-F og G, forsatte det store arbejde med at vedligeholde og forbedre vores skønne områder. Bestyrelsen vil opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde, uanset om man kun kan deltage en time eller to. Der skal og er plads til alle.

Det går også rimeligt godt med vores Bjørneklo bekæmpelse. Igen er der gjort en kæmpe indsats af Råmosefolket. Kommunen prøver på et par, hårdt angrebne områder, at lægge sort plastik ud.

Vi har fået et par toiletbygninger pyntet op med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage m.m. De sidste opslagstavler er sat op, så der er én på alle toiletbygninger. Oprydning og istandsættelse af vores lille værksted og lager m.m. ved foreningshuset er stort set også færdigt. Der er plantet og høstet pil på vores pilemark i afd. C. Der er genplantet et læbælte i afd. B. betalt af grønt råd. Der er løbende blevet beskåret, påbegyndt oprydning i læbælter, fliset træ, lavet afspærring, Osv. Osv. Osv.

I år skal vi i gang med veje og P. pladser. Forsætte oprydningen i læbælterne af gamle stammer, jord, sten og andet affald. Forsætte med toiletrenoveringen. Der skal plantes og beskæres. Der skal skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver osv.

Igen i år er der gået mange timer og penge med vedligehold og reparation af maskiner. I særdeleshed af den store blå traktor og slagklipper. Flere gange i 2014 var enten traktoren eller slagklipperen ude af drift, og de er efterhånden svære at få reservedele til. Heldigvis har John kunnet låne maskiner på Grantoftegård, når det rigtigt brændte på. Vi må erkende at de maskiner er ved at have aftjent deres værnepligt, og vi prøver at undersøge, hvad der kan fås med vores økonomi.

Der skal, inden for de næste 2 år, forhandles ny kontrakt med Ballerup Kommune, oplæget fra kommunen er direkte chokerende, i særdeleshed vores opsigelse, og har medført, at jeg som formand i N/F Råmosen, har nedlagt forbud for udlejning af havelodder med bebyggelse, med mindre køber skriver under på at være indforstået med at haveloddet kan være nedlagt om 2 år og skal ryddes.

Ovenstående på trods af at N/F Råmosen har status af at være permanent ifølge lokalplan 032. Mere om dette på generalforsamlingen, hvor vi også skal drøfte økonomien i oplægget.

Kære medlemmer mød talstærkt op på vores generalforsamling, vi har bedt kommunen møde op med nogle folk der kan svare på spørgsmål, vedr. vores ”nye” kontrakt.   

Og så lidt om bestyrelsen. At sidde i den nuværende bestyrelse er ikke bare at komme ned i foreningshuset og drikke kaffe og få bestyrelseshonorar. Der er altid gang i noget, møder, mail, brevskrivning, kontortider, udlejning, regnskab, rep. og eftersyn af maskiner, indkøb, planlægning, klargøring til pligt, myndighedshåndtering m.m.

Bestyrelsen arbejder som et godt sammentømret team, hvor alle gør en indsats. Jeg håber stadig I er lige så glade for jeres bestyrelse som jeg er for den, som formand.

Men, men, Anne Mari fra afd. B, har meddelt at hun ikke genopstiller til bestyrelsen, vi har prøvet at overtale hende, hun måtte endda godt blive formand, men hun vil ikke, vi respekterer modvilligt hendes beslutning, og takker hende, på hele N/F Råmosens vegne for det kæmpe stykke arbejde hun har udført, ikke mindst i afd. A & B.

Men meget mere trist, i starten af oktober sidste år døde vores suppleant, Erik Sjøberg fra afd. F. Erik var en af initiativtagerne til bl.a. opstarten af afd. C-D-E-F og G`s tirsdagshold, meget aktiv mand, ikke bange for at tage fat og komme med gode ideer og altid i strålende humør. N/F Råmosen er blevet fattigere. Æret været hans minde.

Opgaverne har været, og er stadig mange, men vi er godt på vej og vi er nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil gerne takke alle jer der hjælper til i vores forening og bruger en masse af jeres fritid på det, uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

N/F Råmosen holder sæsonstart søndag d. 29.03.15 kl. 10:00 ved foreningshuset, hvor vi hejser flaget og får kaffe og brød.

Når nu vi, alligevel, ikke kan få en rigtig vinter, håber vi på et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god have sæson 2015.

Spørgsmål til beretningen

C14/C15, Edel

Vil gerne vide hvad det betyder, at vi skal ændre vores kontrakt med kommunen til kun at være 2-årig og spurgte om der var en repræsentant fra kommunen til stede.

  Formanden:

Det er korrekt, at vi har inviteret en person fra kommunen til at komme og besvare spørgsmål, men de har meldt afbud.

Det kom meget bag på os, at vi skulle forhandle kontrakt, da vi mente vi havde permanent status, det siger man vi ikke har, det står godt nok i lokalplan 032, men de mener man bare man kan lave en ny.

  Vi kan naturligvis ikke leve med, at vi kun skal have en opsigelse på 2 år, når folk handler huse. Vi har for nylig været til møde med kommunen, men de sendte os hjem igen for selv at komme med et oplæg, hvilket vi vil gøre.

  Der verserer en masse rygter, bl.a. er der en udstykning der hedder Råmosen, den har ikke noget med vores haveforening at gøre, men vi ved ikke hvorfor den bliver kaldt det.

  Formanden gennemgik i grove træk hvad økonomien betyder for os og som regnestykket ser ud d.d. betyder det at vi skal af med ca. kr. 25.000,00 mere end i dag

  Formanden spurgte om der var nogen der kunne huske at der blev udarbejdet en lov i Svend Aukens tid om at nyttehaver blev permanente, men vi har desværre ikke kunnet finde noget på skrift.

  Bente gjorde opmærksom på, at hun var til det møde på Rådhuset omkring 2001, og kunne huske at afd. A og B ikke var permanente, mens resten af området var permanent.

Der blev spurgt om der ikke var et referat.

Peter gjorde opmærksom på, at vi holder os til lokalplanen, og der er ikke skrevet under på noget endnu.

  Når man spørger kommunen, hvad de vil med området, er der ikke nogen planer, men de vil kun give os 2 år.

  B12, Aksel

Spurgte om det kun gælder Råmosen eller også de andre nyttehaveforeninger.

  Formanden

Det gælder også de andre nyttehaver i kommunen.

  F6, Grete

Mener at de i Fløjholmen har søgt om 30 år og at det er gået i orden.

  F34, Niels

Har en nyttehave i Skovlunde, Ejbyvej og her er der ikke tale om, at kontrakten skal opsiges, men opfordrede Peter til at tage kontakt til deres formand.

  Formanden

Kommunen siger, at der lige er lavet en 3-årig kontrakt på Ejbyvej og med hensyn til Fløjholmen, er de i samme position som os, men de er ikke begyndt på kontraktfor-handlingerne endnu så vidt vi ved.

  C14/15, Edel

Opfordrede til, at vi udarbejder en udtalelse fra generalforsamlingen, om hvad vi ønsker.

Vores haver bliver det rene klondike, fordi vi ikke ”gider” gøre noget ved dem, hvis vi ikke ved hvor længe vi må være der og at der kun er en 2-årig opsigelse.

Edel mener vi skal beskrive hvor mange vi er og give udtryk for vores utryghed ved dette forslag.

Vi vil have præcis besked, vi er alle sammen meget glade for vores haver.

F56, Birgitte

Har talt med kommunen som giver udtryk for at der ikke skulle være nogen problemer. Lige modtaget en mail hvor der er en der spurgt på Rådhuset, hvor Jesper Würtzen, givet udtryk for, at der ikke skulle være nogen problemer.

Formanden

Som svar på Edels opfordring, er det præcis det vi har tænkt os at gøre, vi har kontakt til 2 kommunalpolitikere og de kender heller ikke noget til udkastet fra kommunen.

F56, Birgitte

Henvendte sig til Helle Tiedemann, formand for teknik- og miljø med det samme efter modtagelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Birgitte var blevet orienteret om, at der havde været møde i sidste uge med Kommunaldirektøren og Borgmesteren og havde fået besked om, at der ikke var noget at være nervøs for.

Formanden

Det svarer til den besked vi også har fået, men stadig vil de kun udarbejde en kontrakt for 2 år.

E71, Helene

Foreslår, at vi henvender os til hele kommunalbestyrelsen, det plejer at være bedre end kun at henvende sig til en enkelt eller to.

Formanden

Vi er ikke nået så langt endnu, vi har kontakt til 2-3 kommunalbestyrelses-medlemmer.

Kommunen starter med en kontrakt fra 1992, hvor der kun var godkendt 8 toiletbygninger og et drivhus på 7 m2 på en 200 m2 grund, længere er vi ikke kommet endnu.

Vi synes vi har så mange gode argumenter bl.a. det formål med nyttehaver/fritidshaver som er underskrevet af Ove E. Dalsgaard vedr. formål med lokalplan 032.

Vi noterer os naturligvis alle de gode råd I kommer med.

 

C14/15, Edel

Opfordrede til at skrive et brev til kommunalbestyrelsen, så det kommer på dagsordenen på et kommunalbestyrelsesmøde.

  Formanden

De kommunalbestyrelsesmedlemmer vi har kontakt til, har intet hørt om kontrakten og er ligeså overraskede som vi er.

  E63, Bent

Støtte til, at vi giver udtryk for vores mening over for den situation vi er sat i.

Vi må henvende os til kommunalbestyrelsen, men vil gerne have noget konkret på skrift, der udsendes til alle lejere.

Formanden

Det kommer fra juridisk afd. på Rådhuset, i første omgang troede vi ikke på det. De ville have os til at skrive under med det samme, men Peter ville først diskutere det med den øvrige bestyrelse. Vi kan f.eks. ikke leje et lod ud, uden samtidig at gøre opmærksom på at det kun er for en 2-årig periode.

  C14/15

Vi kan opfordre bestyrelsen, at udarbejde et udkast i aften som beskriver de frustrationer og den usikkerhed forsamlingen har og som forsamlingen herefter godkender.

  Formanden

Vi kan naturligvis godt bruge det kæmpe fremmøde der er her i aften og den utryghed der er.

Vi vil meget gerne være åbne overfor at udarbejde en skrivelse, men det vil nok være svært at nå det allerede i aften.

  F71, Bente

Kan vi lave en underskriftsindsamling.

B7, Jane Lauridsen

Hvad sker der med de haver der ikke kan blive solgt, og hvem skal vedligeholde dem, hvis der ikke er nogen der vil købe dem?

  Formanden

Jf. kontrakten skal foreningen vedligeholde dem, også i dag, men det kan blive et problem hvis der er mange haver der ikke kan lejes ud på grund af den korte opsigelsesperiode.

  C14/15, Edel

Vi kan give bestyrelsen et pålæg om at sætte en skrivelse sammen i aften, hvor vi beder om nogle præcise svar fra kommunen.

  Formanden

Med hensyn til forslaget om at udarbejde en skrivelse i aften, vil jeg foreslå, at vi udarbejder en skrivelse der er klar til vores åbent hus arrangementet og her kan I så skrive under.

  B12, Aksel

Hvis vi ikke kan få kommunalbestyrelsen i tale kan vi udarbejde et åbent brev, hvor de er pligtige til at svare, f.eks. gennem Ballerup Bladet. Der skal også gøres opmærksom på den betydning som alle os ældre, der er glade for vores haver, samler vitaminer i løbet af sommeren og det sparer kommunen for mange udgifter til medicin.

Formanden

Det er rigtigt mange lejere lever deres liv herude og det er heller ikke Ballerups rigeste folk, så det vil være forfærdeligt at tage haverne fra dem.

B34, Niels

Det vil sikkert ikke klæde et socialdemokratisk byråd, at nedlægge noget der har så stor rekreativ værdi for deres kernevælgere.

Vi skal sikre os, at vi ikke kommer i den situation mange andre har været i, at der bliver lavet planer for kommunen og de reelt er vedtaget af hele det administrative apparat, så vi skal have kommunalbestyrelsen i tale. 

F56, Birgitte

Gjorde opmærksom på, at hun sidder i kommunalbestyrelsen og vil tage det op allerede i morgen, for hun vil også gerne have et svar.

Birgitte havde ventet, at der ville være en til stede fra teknik- og miljø i dag.

Formanden

Det er vi glade for, men det kendetegner vel kun at vi ikke vil give op og det sidste ord er ikke sagt endnu.

A76, Jørgen

Vandproblemer i afd. A og B, der står der skal være levende hæk, men de sidste 2 år har vi soppet og det er end ikke til at komme frem selvom man har støvler på.

Formanden

Vi er godt klar over at kanalen giver problemer.

Umiddelbart må vi ikke dræne, men vi er i kontakt med kommunen vedr. problemet.

Vi kan desværre ikke give nogen dato, men I er bestemt ikke glemt.

Stykket mellem Ballerup kommune og Golfbanen trænger gevaldigt til at blive oprenset, det kan formentlig hjælpe en hel del på det.

E71, Helene

Spurgte Birgitte, om de udtalelser hun kom med i første omgang var som privat person eller som kommunalbestyrelsesmedlem?

”Vil det sige at du ligger inde med viden om, at det højst sandsynligt ikke bliver noget problem for os”?

Hvordan har vi ikke fået den besked?

F56, Birgitte

Svarede: ”da jeg fik brevet kontaktede jeg teknik- og miljø, og talte både med Jesper Würtzen, og Helle Tiedemann”, og der var ikke nogen der havde hørt om det her.

Birgitte blev oplyst om, at der havde været møde med Råmosen, og at der ikke var nogen problemer.

Formanden

Det er ikke det vi har fået oplyst.

Dirigenten

Vi har fået tilsendt et kontraktudkast fra juristerne og vores opfattelse var, at det skulle omkring økonomiudvalget, det kan måske være her de små tvister ligger. Vi har også hele tiden troet at vi skulle forbi teknik- og miljøudvalget.

På nævnte møde får vi oplyst, at det skal til økonomiudvalget og det er dem vi skal være i kontakt med.

E65, Kjeld

Under Svend Auken og Poul Nyrup blev der omkring 1999-2001 udarbejdet en lov i Folketinget vedr. en permanent garanti for alle nyttehaveforeninger i Danmark.

Hvordan kan kommunalbestyrelsen forkaste den?

  E71, Helene

Hvis det er fra økonomiudvalget vi får forelagt kontrakten, er det endnu vigtigere, at vi får informeret kommunalbestyrelsen på skrift.

  Formanden

Det er ikke kun økonomiudvalget, men også teknik- og miljø, men det skulle også forbi økonomiudvalget.

  F14, Annette

Hvis økonomiudvalget vil have flere penge, kan de da bare sætte lejen op.

  Formanden

Det gør de også indirekte.

  E63, Bent

Som jeg hører det, er det muligt, at det er juristerne der blander sig i det her og ikke politikerne. Er de ude på at spare alle nyttehaverne.

Det skal frem i dagens lys, hvem er det der kommer med sådanne ting.

  F56, Birgitte

Selvom det kommer i økonomiudvalget, skal det i kommunalbestyrelsen bagefter.

C14/15, Edel

Vil gerne fastholde, at vi skriver under den dag der er åbent hus.

Dejligt med en skriftlig beretning, man har tid til at sidde derhjemme og læse den, tak for det.

Glad for, at der er kommet skilte op, har gjort opmærksom på det i 8 år.

Meget glad for bestyrelsen og det arbejde den udfører, det er den bedste bestyrelse vi har haft.

  B34/35, Niels

Niels kunne tilføje at Lovgrundlag vedr. permanent garanti for alle nyttehaveforeninger i Danmark er vedtaget i 2001.

Beretningen sendes herefter til afstemning.

Afstemning: vedtaget

Dirigenten opfordrede til at man slukkede for mobiltelefonen.

Dirigenten oplyste, efter klage fra en lejer, at John, der tager billeder, er noget bestyrelsen har bedt om, for at få nogle stemningsbilleder fra generalforsamlingen, der bliver lagt på nettet.

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  Ingen bemærkninger

  Afstemning: vedtaget

  4.    Fremlæggelse af driftsbudget

  Peter gjorde opmærksom på, at budgettet for næste år, vil ændre sig når den nye kontrakt er en realitet.

Lene fortalte at det drejer sig om Pensionistgodtgørelse og Ren- og vedligeholdelse af grønne områder bliver ændret til næste år, når vi har den endelige kontrakt med kommunen.

  Edel spurgte om Peter ville uddybe?

  Tilskud fra Ballerup kommune falder fra kr. 60.000,00 til kr. 13.000,00, vi falder til gengæld i husleje til kommunen fra kr. 80.000,00 til omkring kr. 57.000,00.

Dertil skal vi selv betale tømning af toilettanke der koster ca. kr. 40.000,00.

I alt vil vi få en ekstra udgift på ca. kr. 25.000,00. Herudover bortfalder pensionisttilskuddet.

De tal der står i budgettet gælder for 2015 og ovenstående tal gælder fra 2016.

Afstemning: vedtaget

5.    Indkomne forslag til behandling

Ændringsforslag til ordensregler 2015

§ 2.2. ændres fra:

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø, ukrudt, således at haverne fremstår respektable. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

Til:

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø, ukrudt, således at haverne fremstår respektable. Haveloddet skal bekæmpes for invasive arter, herunder bjørneklo, japansk- og kæmpe pileurt samt gyldenris. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

Afstemning: forslaget vedtaget

§ 2.5 ændres fra:

§ 2.5 Skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse til do.

Til:

§ 2.5 Hæk mellem 2 havelodder skal plantes i skel og skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse til do.

F56, Birgitte

Birgitte spurgte om det også gælder haver der ligger ud mod vejen, hvor bilerne kører stærkt og det støver?

Peter

Alle hække skal have en max. højde på 1,2

Det er kommunen der har bestemt, men normalt siger vi ikke noget til det bare den er klippet og hvis der opstår tvistigheder mellem naboer.

Afstemning: forslaget vedtaget

§ 2.6 ændres fra:

§ 2.6 Træer skal plantes mindst 2 m. fra naboskel, og på en sådan måde at de ikke med tiden giver skygge på nabogrunden.

Vækster, der enten er krybende, eller har krybende rødder skal plantes 1 m. fra naboskel.

Det påhviler principielt enhver lejer at sikre, at planter og rødder ikke kan krybe ind til naboen.

Til:

§ 2.6 Træer skal plantes mindst 2 m. fra naboskel, og på en sådan måde at de ikke med tiden giver skygge på nabogrunden.

Vækster, der enten er krybende, eller har krybende rødder skal plantes 1 m. fra naboskel.

Planter og buske inden for 2 m. fra naboskel, må max. have en højde på 1,2 m.

Det påhviler principielt enhver lejer at sikre, at planter og rødder ikke kan krybe ind til naboen.

F63, Erik

Betyder det, at de træer der er plantet skal fældes?

Formanden

Det har aldrig været tilladt at plante træer indenfor 2 m fra skel.

  Afstemning: forslaget vedtaget

§ 4.6.2 ændres fra:

§ 4.6.2 Hønsehuset må max. være 2 m2, med en højde på 1,20 m. bygget på sokkelsten. Såfremt bestyrelsen observerer flere end de tilladte 5 høns, vil tilladelsen med øjeblikkelig virkning blive trukket tilbage.

Til:

§ 4.6.2 Hønsehuset må max. være 2 m2, med en højde på max. 1,20 m. over terræn bygget på sokkelsten/stolper, med en frihøjde på min. 0,2 m. Såfremt bestyrelsen observerer flere end de tilladte 5 høns, vil tilladelsen med øjeblikkelig virkning blive trukket tilbage.

Afstemning: forslaget vedtaget

§ 4.8 ændres fra:

§ 4.8 Det er ikke tilladt at grave træer, buske eller anden beplantning op fra tomme/opsagte haver, uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

Til:

§ 4.8 En lejer, der uberettiget fjerner beplantning eller andet fra en have der ikke tilhører lejer, eller fra fællesarealer, vil blive bortvist fra N/F Råmosen. Lejemålet vil ophøre ved eksklusion.

Afstemning: forslaget vedtaget

§ 4.9 Udgår pga. ændring af tekst i § 4.8

§ 4.9 En lejer, der uberettiget fjerner beplantning eller andet fra en have der ikke tilhører lejer, eller fra fællesarealer, vil blive bortvist fra N/F Råmosen. Lejemålet vil ophøre ved eksklusion.

Taget til efterretning

§ 7.1 ændres fra:

§ 7.1 Såfremt en lejer ikke overholder sin kontrakt, får lejeren en skriftlig henvendelse

I gul farve, hvilket udløser et gebyr på kr. 500,00.

Hvis forholdet herefter ikke bliver bragt i orden, fremsendes en anbefalet skrivelse i rød farve. Af denne skrivelse, vil det fremgå at dersom forholdet ikke bringes i orden, inden en bestemt dato, vil kontrakten blive ophævet, med øjeblikkelig virkning. Fremsendelse af sidstnævnte skrivelse medfører yderligere et gebyr på kr. 500,00 straks forfaldent til betaling.

Til:

§ 7.1 Såfremt en lejer ikke overholder sin kontrakt eller påtale fra bestyrelsen, får lejeren en skriftlig henvendelse fra foreningen med påtale om de forhold der skal bringes i orden inden en bestemt dato. Bringes påtalte forhold ikke i orden, udskrives brev i gul farve, hvilket udløser et gebyr på kr. 500,00.

Hvis forholdet herefter ikke bliver bragt i orden, inden en bestemt dato, fremsendes en anbefalet skrivelse i rød farve. Af denne skrivelse, vil det fremgå at dersom forholdet ikke bringes i orden, inden en bestemt dato, vil kontrakten blive ophævet, med øjeblikkelig virkning. Fremsendelse af sidstnævnte skrivelse medfører yderligere et gebyr på kr. 500,00 straks forfaldent til betaling.

Hvis et medlem modtager en påtale i en sæson, kan der ved gentagelse senere på sæsonen udskrives et gult brev. Ved gentagelse af samme forseelse efter gult brev i samme sæson, udskrives der rødt brev.

Afstemning: forslaget vedtaget

§ 7.2 ændres fra:

§ 7.2 Takster for manglende overholdelse m.v. er kr. 500,00.

A.   Overtrædelse af vandingsreglerne. Opkræves hver gang det konstateres

B.   Henkast af affald, uden for eget havelod. Foruden betaling af afgiften, skal affaldet fjernes for egen regning